आ व २०७५७६ निती तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी :"वडागत योजना सन्कलन २०७५-०३-०३, विषयगत समिती हरुको छलफल २०७५-०३-०६, एकिकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी २०७५-०३-०८, नगरकार्यपालिकाको बैठक २०७५-०३-०९, नगर सभा २०७५-०३-१०" ।