FAQs Complain Problems

MCPM

नगरपालिकाको न्यूनतम शर्त
तथा
कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि, २०६६
Minimum Conditions and Performance Measures Assessment Manual of Municipality 2009
सन्दर्भमा
न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको परिचय र विकास
अवधारणा
    स्थानीय निकाय मार्पmत गरिने कार्यक्रमहरु बढी सहभागितामूलक, पारदर्शी, मितव्ययी र जनताको भावना प्रतिविम्वित गर्नसक्ने ।
    केन्द्रीय सरकारवाट स्थानीय निकायहरुलाई विभिन्न किसिमको स्रोतहरु प्रदान गरिने  (सशर्त तथा निशर्त अनुदान, राजश्वको अंश तथा अन्य प्रकारका सहयोग)
    अधिकांश देशहरुमा कूल वार्षिक वजेटको ३०–४०% वजेट स्थानीय निकाय मार्पmत खर्च गरिने र यो प्रचलन बढ्दो ।
    स्थानीय निकायलाई प्रदान गरिने स्रोतहरु कार्य संपादन मापनको आधारमा प्रोत्साहित गर्ने ब्यवस्था अत्यन्त जरुरी ।
    कार्य संपादनमा आधारित अनूदान ब्यबस्था Performance Based Grant system- PBGS)

कार्यसम्पादन मापनः अवधारणा र शुरुवात
ड्ड    १९३० पछि औद्यौगिक क्षेत्रमा
ड्ड     उद्देश्यः
ड्ड    उत्पादनको गुणस्तर बढाउनु
ड्ड     १९७० पछि नतिजा मुलक व्यवस्थापन
ड्ड     सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत लोकप्रीय
ड्ड     स्थानीय सरकारका कार्यहरुको मूल्यांकनका लागि पनि प्रयोग
कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान ब्यबस्था
    कार्य सम्पादनमा आधारित भएर गरिने वित्तीय हस्तान्तरण,
    पूर्व निर्धारित क्षेत्रमा आधारित भएर मूल्याकन गरिने,
    अरु अनुदानको पूरकको रुपमा रहने
    क्षमता विकासको पक्षमा जोड दिने
    वैदेशिक सहयोगलाई समन्वय गर्ने माध्यम
    नियमित अनुगमन तथा मूल्याकंन पद्धतिलाई सहयोग गर्ने,

विभिन्न देशमा विभिन्न नामले प्रयोग
    फिलिपिन्स – Local Governance Performance Measurement System
    ईन्डोनेसिया –Local government Performance Evaluation System

    इथियोपिया – Woreda - City Government Benchmarking System

    नेपाल  - Minimum Condition and Performance Measure (MCPM)

न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन (न्यूशकास)
न्यूनतम शर्त( MC)

    “न्यूनतम शर्त” भन्नाले स्थानीय निकायहरुले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा तत्सम्बन्धी नियमावलीहरु, कार्यविधिहरु र निर्देशिकाहरु तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानहरु ।
    कानूनी प्रावधान अनुसार स्थानीय निकायहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने अति महत्वपूर्ण कार्यलाई आधार मानी सूचकहरु (Indicators) तयार गरिएको ।
    न्यूनतम शर्तमा ऐन नियमको पालना, वित्तिय अनुशासन, जिम्मेवारी, सेवा प्रवाहको न्यूनतम मापदण्ड र उत्तर दायित्व जस्ता विषय पालना भए नभएको मूल्यांकन गरिने ।
कार्यसम्पादन मापन (PM)
ड्ड    कार्यसम्पादन मापन भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावली वमोजिम स्थानीय निकायले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुको परिमाण, कार्यपद्धती, गूणस्तर आदि मापन गर्ने प्रक्रियालाई जनाउंदछ ।
ड्ड    यसबाट कति प्रभावकारी ढंगले स्थानीय निकायहरुको कार्य संचालन भैरहेको छ भन्ने परीक्षण हुन्छ र वढी प्रभावकारी ढंगले संचालित स्थानीय निकायहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप वढी अनुदान पाउनु पर्छ भन्ने यसको मूलभुत मान्यता हो ।
ड्ड    सूचकहरुको माध्यमबाट स्थानीय निकायका विभिन्न कार्य संपादनका क्षेत्र (योजना तर्जुमा, वित्तिय अनुशासन, श्रोत परिचालन, संचार र पारदर्शिता र अनुगमन मूल्याकंन) को मूल्याकंन गर्दछ ।
ड्ड    यो व्यवस्थावाट स्थानीय निकायको विभिन्न क्षेत्रको कार्य संपादनको स्थिति जानकारी हुने ।  
ड्ड    यसवाट स्थानीय निकायबीच प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको सृजना गर्ने ।
न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनका सूचकको स्रोत
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६
स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४
न्यूनतम शर्त र कार्य सम्पादन मापनको उद्देश्य र औचित्य
    स्थानीय निकायहरुलाई कानुनको पालना र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउने
    स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन स्तर र गुणस्तरमा निरन्तर सुधार गर्दै जान अभिप्रेरित गर्नेे
    पारदर्शिता, जवाफदेहीता, उत्तरदायित्व र सुशासनको प्रबद्र्धनमा सघाउ पुराउने
    स्थानीय निकायको क्षमता सुधारका क्षेत्र पत्ता लगाउने र क्षमता विकास योजना तयार गर्न सघाउ पुरयाउने ( Capacity Gap पत्ता लगाउने)
    कार्यलाई सूचकमा परिणत गरी राखिएकोले कार्य प्राथमिकता निर्धारण गर्न  व्यवस्थापनलाई सजिलो हुने
    व्यवस्थापनलाई कर्मचारीहरुको कार्य विवरण तोक्न र कार्य सम्पादन मूल्याकंन गर्न सघाउ पुराउने
    प्रशासनिक तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने
    कामको आधारमा मूल्याङ्कन हुने र सोको आधारमा थप अनुदान सहित  पुरस्कृत  हुने व्यवस्थाबाट मनोबल बृद्धि गर्ने ।
    स्थानीय निकायबाट प्रवाह हुने सेवाको गूणस्तर मापन हुनाले स्थानीय निकायहरु विच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन गै सेवा प्रवाहमा सुधार हुने,
    सरकारलाई स्थानीय निकायको आर्थिक व्यवस्थापनको झलक प्राप्त भै वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने विश्वासिलो आधार । अनुदानको आकार निर्धारण गर्र्ने ।
    अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्न सहयोग पुराउने ।
    सबै स्थानीय निकायको तस्वीर एकैे ठाउँमा प्राप्त हुनाले स्थानीय निकायको अध्ययनरअनुसन्धानमा चासो राख्नेलाई सजिलो ।
नेपालमा न्यूशकास मापन ः कानूनी र नीतिगत व्यवस्था
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन (दफा २३६)
न्यूनतम अनदानका अतिरिक्त जनसंख्या, विकासको स्तर, राजस्व परिचालन गर्न सक्ने संभाव्यता र क्षमता, वित्तीय साधनको आवश्यकता, आय–व्ययको नियमित अभिलेखन कार्य, लेखापरीक्षणको स्थिति, आर्थिक अनुशासनको स्थिति आदिका आधारमा थप अनुदान दिने व्यवस्था
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ (२७३ घ)
स्थानीय निकायहरुलाई न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गरी अनुदान थपघट गर्ने र पुरष्कृत गर्न सक्ने
नेपालमा न्यूशकासको अभ्यास
    जिल्ला विकास समिति
◦    आ व ०६१।६२ देखि प्रारम्भ
◦    आ व ०६३।६४ देखि पूर्ण रुपमा
    नगरपालिका
◦    आ व ०६४।६५ देखि सवै नगरपालिकामा
◦    न्यूशका सूचकहरु क्रमश लागु
    गाँउ विकास समिति
◦    ०६४।६५ देखि न्यूनतम शर्त मात्र क्रमश..
◦    ०६६।६७ देखि सवै सूचकहरु पूर्ण रुपमा
◦    ०७०।७१ देखि कार्य सम्पादनका सूचक समेत लागु भएको
न्यूनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन व्यवस्था
सबै स्थानीय निकायहरुको मूल्याकंन वार्षिक रुपमा गरिने
     — तिन वटै स्थानीय निकायका लागि छुट्टाछुट्टै न्युशकास मापन कार्यविधि स्विकृत
—स्थानीय निकायहरुले गत आ.व.मा सम्पादन गरेको कामको चालु आ.व.मा मूल्यांकन गरिने
— आगामी आ.व.को अनुदानसंग आवद्ध हुने
    स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताहरुबाट मूल्यांकन हुने
◦    नपा र जिविस ः स्थानिय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालय
◦    गाविस ः सम्बन्धित जिविस
कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान व्यवस्थाःकाम र अनुदानमा असर
२०७०।७१    काम सम्पन्न
२०७१।७२    कामको मूल्यांकन
२०७२।७३    अनुदानमा थपघट र प्रोत्साहन

 

MCPM ब्यबस्थापन सम्बन्धी  संस्थागत ब्यबस्था
१.  स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको तर्फबाट
    स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग            
    सुपरिवेक्षण  तथा  ब्यबस्थापन  समिति          
    सहजिकरण तथा  ब्यबस्थापन  उपसमिति        
    स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालय
२. स्थानीय निकायको तर्फबाट
   MCPM  Focal Person
    गाविसको लागि मूल्याकंन कर्ता छनौट समिति
    सुपरिवेक्षण  तथा  ब्यबस्थापन  समिति
न्यूशकास सम्बन्धित ऐनहरु
    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
    सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४
    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
    जन्म, मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३
    वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
    बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०४८
    भवन ऐन, २०५५
    भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
न्यूशकाससंग सम्बन्धित नियमहरु
    स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६
    स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४
    सुशासन नियमावली
    वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
    भवन नियमावली, २०६६
    राष्ट्रिय भवन संहिता
न्यूशकास सम्बन्धित कार्यविधि, निर्देशिकाहरु
    स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०६९
    बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि तथा रणनीति, २०६८
    सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि
    सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७
    सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति
    सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यविधि,२०६१
    ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका
    सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि,२०६७
    सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७
    वातावरण संरक्षण निर्देशिका, २०६१

 

न्यूशकासको सूचक सम्वन्धी व्यवस्था
    जिविस, नगरपालिका तथा गाविसका छुट्टा छुट्टै न्यूशकास मापन कार्यविधि (२०६६) रहेका
    जिविस र नगरपालिकाको न्यूशकास मापनको सवै कार्य सचिवालयवाट गरिने र गाविसको सम्वन्धित जिविसवाट गरिने ।
स्थानीय निकायको नाम    न्युनतम शर्तका सूचक संख्या    कार्यसम्पादन मापनका सूचक संख्या
गाविस    ७    १३
नगरपालिका    १०    ४०
जिविस    ९    ४६
न्यूशकास सम्बन्धित कार्यविधि, निर्देशिकाहरु
    स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०६९
    बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि तथा रणनीति, २०६८
    सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि
    सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०६७
    सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति
    सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यविधि,२०६१
    ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका
    सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि,२०६७
    सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७
    वातावरण संरक्षण निर्देशिका, २०६१
न्यूशकासको सूचक सम्वन्धी व्यवस्था
    जिविस, नगरपालिका तथा गाविसका छुट्टा छुट्टै न्यूशकास मापन कार्यविधि (२०६६) रहेका
    जिविस र नगरपालिकाको न्यूशकास मापनको सवै कार्य सचिवालयवाट गरिने र गाविसको सम्वन्धित जिविसवाट गरिने ।
नगरपालिकाहरुको कार्यसम्पादन मापनका सूूचकहरु
  क्षेत्रहरु            सूचक संख्या    कुल अंक
१. स्थानीय शासन    8                 20
२. वित्तीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन    11   28
३. योजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन    8    20
४. संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन    5    10
५. शहरी आधारभूत सेवा व्यवस्थापन   8         22
नगरपालिकाको न्यूनतम शर्तका सूचकहरु र मूल्याङ्कन विधी
न्यूनतम शर्तका सूचकहरु
सूचक नं    सूचक
१    वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति
२    वार्षिक प्रगति समीक्षा
३    चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
४    नगरपालिका कोषको खाता सञ्चालन
५    कर तथा आयस्रोतको अभिलेख
६    लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्यौट
७    सम्पत्ति व्यवस्थापन
८    भवन निर्माण तथा नक्सा पास
९    आय–व्यय विवरण र राजस्वका दरहरु सार्वजनिकिकरण
१०    कर्मचारी व्यवस्थापन
आ.ब. सम्वन्धी जानकारी    चालु आ.ब.   २०७३÷७४    गत आ.ब. २०७२÷७३
गत  भन्दा अघिल्लो आ.ब. २०७१÷७२
सूचक नं १ ः वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति
१.१    सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ९४ को उपदफा (१) को खण्ड (क), दफा १११ (५) र दफा १३० तथा नियमावलीको नियम १३६ बमोजिम गत आ.व.को पौष मसान्तभित्रै सम्पन्न नगर परिषद््बाट चालु आ.व.को वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ । साथै यस्तो कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा अबण्डामा रकम नराखी आयोजनागत बाँडफाँड गरिएको हुनुपर्छ ।  
१.२    मापन तालिका ः
क्र.स.    नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको अवस्था    छ    छैन
१    चालु आ.व. (२०७३÷७४) को बजेट तथा कार्यक्रम गत आ.ब. (२०७२÷७३) को पौष मसान्तभित्रै नगर परिषद्ले स्वीकृत गरेको          
२    सबै बजेट कार्यक्रमगत वा आयोजनागत रुपमा बाँडफाँड गरी स्वीकृत भएको         
३    स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट विवरण पारित भएको मितिले एक महिना भित्र मन्त्रालय र जिविसमा पठाएको          
१.३    मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा ( True ) चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    आ.व २०७३।७४ को कार्यक्रम तथा वजेट पारित गरेको नगरपरिषद्को बैठकको निर्णय मिति, उपस्थित संख्या
    अनुमानित कुल वजेट
◦    चालु खर्च
◦    पुँजीगत खर्च
◦    आयोजनागत रुपमा बाँडफाड गरेको बजेट रकम र आयोजना संख्या
◦     कार्यक्रमगत रुपमा बाडफाड गरेको बजेट रकम र कार्यक्रमगत संख्या
    स्वीकृत कार्यक्रम र बजेट विवरण मन्त्रालय र जिविसमा पठाएको मिति, च.नं. र माध्यम
    अनुमानित आयका स्रोतहरु र रकम
◦    आन्तरिक आय
◦    अनुदान
◦    राजश्व वाडफाँड
◦    अन्य
    बजेट अवन्डामा राखेको छ, छैन

 

सूचक नं २ ः  वार्षिक प्रगति समीक्षा
२.१    सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ११८ को उपदफा (२) र नियमावलिको नियम १३९ को उपनियम (४) अनुसार गत भन्दा अघिल्लो आ.व.मा सम्पत्र नगरस्तरीय आयोजना र कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा गत आ.ब.को पहिलो चौमासिक भित्र गरिसकेको हुनु पर्ने ।
२.२    मापन तालिका ः
क्र.स.    वार्षिक प्रगति समीक्षाको अवस्था    छ    छैन
१.    वार्षिक प्रगति समीक्षाका लागि सबै सरोकारवालाहरु (राजनीतिक दल सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु लगायत ) लाई आमन्त्रण गरेको          
२.    गत आ.ब. भन्दा अघिल्लो आ.व.मा सम्पन्न कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति  समीक्षा  गत आ.ब. को प्रथम चौमासिक अवधि भित्र सम्पन्न गरेको          
३.    प्रगति समीक्षाको प्रतिवेदन समीक्षा भएको मितिले एक महिना भित्र  मन्त्रालयमा पठाएको          
४.    समीक्षाको निष्कर्ष समीक्षा सम्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र सूचना पाटी र वेभ साइट वा स्थानीय रेडियो वा पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरेको          
२.३    मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा ( ) चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    आ.ब. ०७१÷७२ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति समीक्षाका लागि आमन्त्रण गरेको  पत्र, मिति र माध्यम ( हलाक÷कुरियर, इमेल, फ्याक्स)
    आमन्त्रण गरिएका सरोकारवालाहरु
    प्रगति समिक्षा गरेको मिति
    प्रगति समिक्षामा उपस्थिति संख्या
    समीक्षा वैठकको प्रमुख निर्णयहरु
    समीक्षाको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको मिति र माध्यम
    ध्भदकष्तभ मा गउयिबम गरेको मिति र समय
    सूचनापाटीमा टाँस गरेको भए मिति
सूचक नं. ३ चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
३.१सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
स्रोत परिचालन कार्यविधिमा उल्लेख भए वमोजिम गत आ.व. का चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनहरु तोकिएको मितिभित्र मन्त्रालयमा पठाएको हुनुपर्छ ।
३.२    मापन तालिका ः
क्र.स.    चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाएको अवस्था    छ    छैन
१.    प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन गत आ.व.को मार्ग सात गते भित्र पठाएको         
२.    दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन गत आ.व. को चैत्र सात गतेभित्र पठाएको         
३.    तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन चालु आ.व. को श्रावण पन्ध्र गते भित्र पठाएको         

 

३.३ मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा () चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    आ.व.२०७२७३  को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाएको मिति र च.न.
ड्ड    आ.व.२०७२७३  को दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाएको मिति र च.न.
ड्ड    आ.व.२०७२७३ को तस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाएको मिति र च.न.
ड्ड    वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाएको मिति र च.न.
ड्ड    प्रगति प्रतिवेदन पठाएको माध्यम
ड्ड    ध्द्यच्क् मा पठाएको भए मिति र समय
सूचक नं ४ः नगरपालिका कोषको खाता सञ्चालन
४.१    सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
नगरपालिकाको नाममा प्राप्त हुने सवै प्रकारको आम्दानी ऐनको दफा १२५ वमोजिमको नगरपालिका कोषमा आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम २२ बमोजिम जम्मा गर्नुपर्नेछ । सो कोषमा जम्मा गरेपछि मात्र स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमका आधारमा आवश्यकता अनुसार कार्य सञ्चालनस्तर (चालु तथा पूँजिगत खर्च) खातामा स्थानान्तरण गरी खर्च लेख्नु पर्नेछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्यसञ्चालन खातामा वाँकी रहेको रकम मध्ये फ्रिज गर्नुपर्ने रकम नियमानुसार फ्रिज गरी वाँकी रकम नगरपालिका कोष खातामा स्थानान्तरण गरी कार्यसञ्चालन खाता शून्य गराइ आर्थिक कारोवार बन्द गर्नुपर्नेछ ।
४.२    मापन तालिका ः
क्र.स    नगरपालिका कोषको स्थापना र सञ्चालन    छ    छैन
१.    नगरपालिका कोष खाता सञ्चालन भएको ।          
२.    नगरपालिकाको नाममा प्राप्त सवै प्रकारका आम्दानी रकम न.पा. कोष  ( ग ४ ) मा आम्दानी बाधेको            
३.    स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमका आधारमा कार्यसञ्चालन खातामा स्थानान्तरण गरेको         
४.    कार्यसञ्चालन खातामा रहेको रकममध्ये आ.व. को अन्त्यमा वाँकी हुन आएको रकम न. पा. कोषमा जम्मा गरेको         
     आ.व. को अन्त्यमा फ्रिज गर्नुपर्ने सबै रकम फ्रिज गरेको          
नोटः फ्रिज हुने रकम भन्नाले नेपाल सरकारबाट निकासा भएको सबै निशर्त, सशर्त, पूजिगत तथा चालु अनुदान रकमलाई जनाउछ ।
४.३ मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा () चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    नगरपालिकाको गैर कार्य संचालन खाताहरु रहेको वैङ्क तथा खाता नं.
ड्ड    कार्य संचालन खाताहरु र खाता रहेको वैङ्क
ड्ड    आ.व. २०७२७३  को अन्तमा
–    गैरकार्यसंचालन खातामा वाँकी रकम
–    कार्यसंचालन खातामा वाँकी  रकम
–    फ्रिज गरेको रकम  र मिति
ड्ड    कार्यसंचालन खातामा रकम स्थानान्तरण गर्ने प्रकृया
ड्ड    गैरकार्यसंचालन खातावाट भुक्तानी दिए, नदिएको

सूचक नं ः ५ कर तथा आयस्रोतको अभिलेख
५.२    मापन तालिका ः
क्र.स.    आय स्रोतको अभिलेखको व्यवस्थापन    छ    छैन
१.    मालपोतको अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थित गरिराखेको          
२.    घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति करको अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थित गरिराखेको          
३.    व्यवसाय करको अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थित गरिराखेको          
५.३ मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा ( ) चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने । तर एकीकृत सम्पत्ति कर लागु भएका नगारपालिकाको हकमा दोस्रो र तेस्रा कोठाको “छ”मा ( ) चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुन
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    एकिकृत सम्पत्ति कर लागु भए को वा घरजग्गा कर लागु  भएको
ड्ड    एकिकृत सम्पत्ति कर लागु भएको भए
–    अभिलेख व्यवस्थित गरि राखेको छ छैन
–    कुल करदाता संख्या
–     गत आ.व मा  संकलित रकम
–    उठ्न बाँकी रकम
ड्ड    घरजग्गा कर लागु भएको भए
–    मालपोतको अभिलेख व्यवस्थित गरि राखे नराखेको र राखेको भए करदाता संख्या, संकलित रकम र उठ्न वाँकी रकम
–    घर जग्गा करको अभिलेख व्यवस्थित गरि राखे नराखेको र राखेको भए करदाता संख्या, संकलित रकम र उठ्न वाँकी रकम
ड्ड    व्यवसाय करको अभिलेख राखे नराखेको राखेको भए करदाता संख्या, संकलित रकम र उठ्न वाँकी रकम
सूचक नं ः ६ लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्यौट
६.१    सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा १३५ र आर्थिक प्रशासन नियमावली को नियम २०३ बमोजिम गत आ.व. भन्दा अघिल्लो आ.व.को सम्पूर्ण आय व्यय विवरणको अन्तिम लेखापरीक्षण गत आ.व. भित्रमा सम्पन्न गर्नुका साथै बेरुजुको अद्यावधिक लगत आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम ३९ अनुसूची ७५ को ढाँचामा राखेको र बेरुजु फछ्र्यौटको कारवाही गरेको हुनुपर्र्छ ।
६.२    मापन तालिका ः
क्र.सं.     लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्यौट अवस्था     छ    छैन
१    गत आ.व.भन्दा अघिल्लो आ.व.को अन्तिम लेखापरीक्षण गत आ व भित्र सम्पन्न गरेको          
२    लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपर नगरपरिषद््मा छलफल भइ निर्णय भएको           
३    गत आ.व.भन्दा अघिल्लो आ. व.सम्मको वेरुजुको अद्यावधिक अभिलेख आर्थिक पशासन नियमावली को अनुसूची ७५ को ढाँचामा राखेको          
४    पेश्की तथा बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कारवाही गरेको          
नोटः नगरपरिषद सम्पन्न हुँदाको अवस्थामा गत आ.व. भन्दा अघिल्लो आव को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भई नसकेको भए सो भन्दा अघिल्लो आ.व.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको भए सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका बेरुजु तथा बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा भएका प्रगति उपर छलफल गरी निर्णय भएको हुनु पर्नेछ ।

६.३ मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा () चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    आ.व. ०७१÷७२ को लेखा परीक्षण गर्ने कम्पनी÷व्यक्तिको नाम
ड्ड    लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त मिति र दर्ता नं
ड्ड    ले.प. प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको नगरपरिषदको बैठक मिति ः
ड्ड    कुन आ.व. को ले.प. प्रतिवेदन पेश भएको ः
ड्ड    ले.प. प्रतिवेदन उपर परिषदवाट भएको निर्णय व्यहोरा
ड्ड    वेरुजुको अद्यावधिक अभिलेख राखेको भए कुन ढाचामा राखेको छ
ड्ड    पेश्की तथा वेरुजु फछर्यौट र कारवाही विवरण
ड्ड    फछर्यौट भएको
    पेश्की रु.
    वेरुजु रु.
ड्ड    फछर्यौट हुन वाँकी कुल वेरुजु रकम रु.
सूचक नं ः ७ सम्पत्ति व्यवस्थापन
७.१    सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (३) अनुसार ऐलानी तथा सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण गर्नुका साथै आर्थिक प्रशासन नियमावलीको परिच्छेद— १० को नियम २१२ बमोजिम जिन्सीको व्यवस्थापन गरी नियम २१४ को उपनियम (१) बमोजिम जिन्सी निरीक्षण गराई उपनियम (२), (३) र (४) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त गरी उक्त परिच्छेद बमोजिम कारवाही गरेको हुनुपर्छ ।
७.२    मापन तालिका ः
क्र.स    सम्पत्ति व्यवस्थापनको  अवस्था     छ     छैन
१.    गत आ.व. सम्म आफ्नो हक भोगमा रहेको खर्च भएर जाने र खप्ने
सामानको छुट्टाछुट्टै जिन्सी किताबमा आम्दानी बाँधी राखेको          
२.    गत आ.व.मा जिन्सी निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेकोे          
३.    सम्पन्न जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा निम्न कुराहरु उल्लेख भएको ः         
     क) जिन्सी किताबमा आम्दानी नबाँधिएका सामानहरु भए सोको विवरण       
    ख) मालसामान संरक्षण र सम्भार व्यवस्थाको अवस्था उल्लेख     
    ग) मर्मत गर्नुपर्ने र लिलाम गर्नुपर्ने भए सो सामानको विवरण    
४.    प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम मर्मत सम्भार वा लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेमा गरेको र आम्दानी बाँध्न छुट भएको सामान भए आम्दानी बाँधेको          
५.    सरकारी ÷सार्वजनिक जग्ग्गाको अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थित गरी राखेको         
७.३ मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा () चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    खप्ने सामानको जिन्सी खाता र अनुसूची नं.
    खर्च भएर जाने जिन्सी खाता र अनुसूची नं.
    आ.व. २०७२७३ भित्र जिन्सी निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिनेको नाम तथा पद र निरीक्षण गर्न तोकेको मिति
    आ.व. २०७२७३  भित्र जिन्सी निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएको मिति र दर्ता नं.
    जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा निम्न कुराहरु उल्लेख भएको छ÷छैन
◦    जिन्सी किताबमा आम्दानी नबाँधिएका सामानहरु भए सोको विवरण   
◦     मालसामान संरक्षण र सम्भार व्यवस्थाको अवस्था उल्लेख
◦     मर्मत गर्नुपर्ने र लिलाम गर्नुपर्ने भए सो सामानको विवरण
    मर्मत सम्भार गरेको भए मर्मत सम्भार गरेको सामान र खर्च रकम रु
    लिलाम गरेको भए लिलाम गरेको सामान र प्राप्त रकम रु
सूचक नं ८ ः भवन निर्माण तथा नक्सा पास
८.१    सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको परिच्छेद ९ को दफा १४९ देखि १६४ सम्मको प्रकृयाहरु समेतका आधारमा दफा १५५ र १५६ बमोजिम नगरक्षेत्र भित्र निर्माण गरिने भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको (नक्सा पास गरेको) हुनु पर्दछ ।
८.२ मापन तालिका ः
क्र.स.    नक्सा पास मापदण्ड र कार्यविधि    छ    छैन
१    भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको          
२    भवन निर्माण तथा नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको         
८.३ मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा () चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएको मिति
    भवन निर्माण तथा नक्सापास सम्बन्धी कार्य विधि स्वीकृत भएको मिति र स्वीकृत गर्ने निकाय
सूचक नं ९ःआय–व्यय विवरण र राजस्वका दरहरु सार्वजनिकीकरण
९.१    सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा १२६ को उपदफा (५) बमोजिम गत आ. व. को आय–व्यय विवरण चालु आ.व. को श्रावण मसान्तभित्र तथा चालु आ.व. को राजस्वका दरहरुको जानकारी नगरपरिषद््बाट पारित भएको एक महिनाभित्र सार्वजनिक गरेको हुनुपर्दछ
 ९.२ मापन तालिका ः
क्र.स.    आय व्यय विवरण र राजस्वका दरहरु प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेको     छ      छैन
१.    गत आ. व. को आय व्यय विवरण चालु आ.व. को श्रावण मसान्तभित्र सूचना पाटी र वेभ साइट वा पत्रपत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरेको           
२.    चालु आ.व.को राजस्वका दरहरुको विवरण नगरपरिषद््ले पारित गरेको एक महिनाभित्र  वेभ साइट र पत्रपत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरेको          
९.३ मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा () चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    आ.व. २०७२७३  को वार्षिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेको मिति
ड्ड    आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेको माध्यम ः
ड्ड    आ व ०७३।७४ को राजस्वका दरको विवरण सार्वजनिक गरेको मिति
    राजस्वका दरको विवरण सार्वजनिक गरेको माध्यमहरु
    सूचनापाटीमा टाँस गरेको मिति
    ध्भदकष्तभ मा ग्उयिबम गरेको मिति र समय
     पत्रपत्रिका मार्फत गरेको भए मिति र अंक
सूचक १० ः कर्मचारी व्यवस्थापन
१०.१    सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा २४९ बमोजिम नगरपालिकाले आफुलाई आवस्यक पर्ने कर्मचारीको दरवन्दी कार्यबोझको आधारमा  गर्नुपर्ने कार्यहरुको पूर्ण विवरण तयार गरी नगर परिषदबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने छ । कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्दा नगर परिषदले कर्मचारीको लागि चाहिने तलब भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, उपदान तथा निवृत्तभरण आदिको लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्था समेत गर्नुपर्नेछ । साथै नियमको २१५ बमोजिम पदपुर्ति समितिले सिफारीस गरेको उमेद्वारलाई नियम २१६ बमोजिम नियुक्त गरेको हुनुपर्ने छ । गत आ.व. मा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्दा यस अनुसार भए नभएको मूल्यांकन गरिनेछ ।
१०.२     मापन तालिका ः
क्र.सं.    कर्मचारी व्यवस्थापन    छ     छैन
१    ऐनको दफा २४९ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी परिषदबाट दरबन्दी स्वीकृत
भएको           
२    स्वीकृत दरबन्दीमा प्रशासनिक खर्चको सिमा ननाघ्ने गरी पदपूर्ति समितिको सिफारिशमा  नियुक्ति गरेको          
३र्    लोक सेवा आयोगको प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा पदपूर्ति समितिले पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय गरेको          
४     स्वीकृत स्थायी दरबन्दी भन्दा बढि कर्मचारी नियुक्ति नगरेको          
५     स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति नगरेको         
१०.३    मापन विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा ( ) चिन्ह लागेमा यो शर्त पूरा हुने
    आ.व. २०७२७३  मा दरवन्दी स्वीकृत भए नभएको
    दरवन्दी स्वीकृत गरेको भए ीक्न्ब् को दफा २४९ को प्रावधान पूरा गरेको छ छैन
    दरवन्दी स्वीकृत गर्ने परिषद वैठक मिति
    पदपूर्ति समितिको वैठकमा उपस्थित लोक सेवा आयोगका प्रतिनिधिको नाम र पद
    स्वीकृत दरवन्दी संख्या र कार्यरत कर्मचारी संख्या (पद र नाम सहितको विवरण संलग्न गर्ने )
    आ.व. २०७२७३  मा अस्थायी नियूक्ति पाएका कर्मचारीको नाम र पद
    आ.व. २०७२७३  को कूल प्रशासनिक खर्च रकम
    उक्त खर्च व्यहोर्ने स्रोत (शिर्षकगत रुपमा उल्लेख गर्ने)
नगरपालिकाको निमित्त कार्य सम्पादन सूचकहरु
कार्य क्षेत्र १ ः
स्थानीय शासन
(सूचक १–८)
सूचक नं १ः सहभागितात्मक नगर  योजना तर्जुमा
१.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा १११ तथा ११४ र नियमावलीको नियम १३६ बमोजिम सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको हुनुपर्दछ । योजना तर्जुमाका प्रकृयामा स्थानीयस्तरमा क्रियाशिल वडा नागरिक मञ्च÷टोल विकास संस्था जस्ता संघ संस्थालाई पनि सहभागी गराउनु पर्नेछ । साथै स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको पुस्तिका समेत प्रकाशन गरी सवै सरोकारवालाहरु ( मन्त्रालय, जिल्ला विकास समिति, वडा समितिहरु, राजनैतिक दलहरु, विषयगत कार्यालयहरु, वडा नागरिक मञ्चहरु, नपा क्षेत्रभित्र कृयाशिल गैससहरु ) लाई पठाउनुका साथै स्वीकृत कार्यक्रमहरु वारे पत्रिका तथा रेडियोको माध्यमबाट नगरवासीहरुलाई जानकारी गराएको हुनुपर्छ।
१.२    मापन तालिका ः
क्र.सं.     वार्षिक योजना तर्जुमाका चरणहरुमा स्थानीय समुदायको सहभागिताको स्तर    छ    छैन
१    सबै वडाहरुलाई योजना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको ।         
२    सबै वडाहरुमा गरिने वडा भेला सम्वन्धमा स्थानीय रेडियो वा पत्रिकाबाट सूचना जारी गरी जानकारी गराएको         
३    स्थानीयतहमा क्रियाशिल संघसंस्था समेतको सहभागितामा सवैवडामा वडाभेला गरी सोको उपस्थिति तथा योजना छनौटको निर्णयको माइन्युट तयार गरेको         
४    वडा भेलाहरु बााट सिफारिश गरिएका योजनाहरु समेत समावेश गरी नगरपरिषद््बाट वार्षिक योजना स्वीकृत गरेको         
५    नगरपरिषद््बाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको विवरण स्वीकृत भएको मितिले एक महिना भित्र वेभ साइट वा रेडियो वा पत्रिकावाट सार्वजनिक गरेको         
१.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा ()े चिन्ह लागेमा चार, कुनै चार वटा कोठाको “छ”मा ()े चिन्ह लागेमा तीन, चौथो सहित कुनै तिनवटा कोठाको “छ”मा ()े चिन्ह लागेमा दुइ र सो बमोजिम नभएमा शुन्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने प्रमुख कुराहरु
    सबै वडाहरुमा मार्ग दर्शन पठाएको मिति र च.न. ः
    वडा भेला सम्वन्धमा सूचना जारी मिति र माध्यम
    प्रत्येक वडामा भेला भएको मिति र उपस्थिति संख्या
    आ.व. ०७३÷७४  को कार्यक्रम तथा वजेट पारित भएको नगर परिषदको बैठक मिति
    स्वीकृत आयोजना संख्या
    वडा भेलावाट सिफारिस योजना संख्या र सो मध्ये परिषदवाट स्वीकृत आयोजना संख्या
    स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको मिति र माध्यम
२.२    मापन तालिका ः
क्र.स.     चालु आवका लागि नपाकोषको कूल पूजिगत बजेटबाट गरेकोे विनियोजन    छ    छैन
१    विपन्न वर्गका महिलाहरुलाइ प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रमका लागि न्यूनतम १०% बजेट विनियोजन गरी परिषद्वाट आयोजना÷कार्यक्रम स्वीकृत भएकोे          
२    विपन्न वर्गका बालबालिकहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदापुग्ने कार्यक्रमकालागि न्यूनतम १०%बजेट विनियोजन गरी परिषद्वाट आयोजना÷कार्यक्रम स्वीकृत भएकोे          
३    सबै जातजातिका आर्थिकरुपमा विपन्न तथा आर्थिक एवम् सामाजिकरुपमा पिछडिएका वर्ग एवम् क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशितगरी लक्षित समूहभनी तोकिएका वर्ग एवम् समुदायले प्रत्यक्षफाइदा पाउने कार्यक्रम वा आयोजनाकालागि न्यूनतम १५%विनियोजन गरी परिषद्वाट आयोजना÷कार्यक्रम समेत स्वीकृत भएकोे         
२.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ”मा ()े चिन्ह लागेमा दुइ , कुनै दुइवटा कोठाको “छ”मा  ()े चिन्ह लागेमा एक र अन्य अवस्थामा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
सूचक नं २ ः लक्षित समूह विकास कार्यक्रममा विनियोजन
२.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
योजना तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरण नीति बमोजिम आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका लागि नगरपालिका अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिले लक्षित गरे वमोजिम नगरपालिकाको कोषको सशर्त अनुदान बाहेकको कुल पूँजिगत बजेटवाट समपूरक कोषको रकम छुट्याई बाँकी हुन आउने रकमबाट लक्षित समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम÷आयोजनाहरुमा देहाय बमोजिमको बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ ।
लक्षित समूह विकास कार्यक्रममा विनियोजन पद्धति
(क) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम÷आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत,
(ख) सबै जातजातिका विपन्न वर्गका बालबालिकाहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने कार्यक्रम÷आयोजनाका लागि न्यूनतम दश प्रतिशत,
(ग) सबै जातजातिका आर्थिक रुपमा विपन्न तथा आर्थिक एवं सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग (ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी÷जनजाति, भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरु, मधेसी, मुश्लिम तथा पिछडावर्ग ) एवं क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी लक्षित समूह भनी तोकिएका वर्ग एवं समुदायले प्रत्यक्ष फाइदा पाउने कार्यक्रम÷आयोजनाका लागि न्यूनतम पन्ध्र प्रतिशत,
नोट ः अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन भई माथि उल्लेखित लक्षित समूहका लागि गर्नुपर्ने विनियोजन सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन भएमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    आ.व. ०७३÷७४ का लागि स्वीकृत कुल पूँजीगत बजेट रकम रु.
    महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि विनियोजित वजेट (प्रतिशत समेत) र स्वीकृत आयोजना÷कार्यक्रम संख्या
    वालवालिका लक्षित  कार्यक्रमका लागि स्वीकृत वजेट (प्रतिशत समेत) र  आयोजना÷कार्यक्रम संख्या
    आर्थिक सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रमका लागि स्वीकृत बजेट (प्रतिशत समेत) र आयोजना÷कार्यक्रम संख्या
सूचक नं ३ ः लक्षित समूह विकास कार्यक्रममा खर्च
३.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ड्ड    नगरपालिका अनुदान सञ्चालन कार्यविधि अनुसार लक्षित समूह विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिए वमोजिमको रकम गत आ.ब. मा खर्च गरेको हुनुपर्नेछ ।
३.२    मापन तालिका ः
क्र.स.     गत आ. व.मा लक्षित वर्गमा गरेको खर्चको अवस्था      छ    छैन
१    तीनवटै लक्षित समूहका लागि स्वीकृत आयोजना÷कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको असी प्रतिशत वा सो भन्दा वढी खर्च गरेको         
२    तीनवटै लक्षित समूहका लागि स्वीकृत आयोजना÷कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको साठी देखि असी प्रतिशत सम्म रकम खर्च गरेको          
३.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको पहिलो कोठाको “छ” मा ()े चिन्ह लागेमा दुइ, दोस्रो कोठाको “छ” मा ()े चिन्ह लागेमा एक र अन्य अवस्थामा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    तीनवटै लक्षीत समूहका लागि आ.ब. २०७२७३  का लागि विनियोजित कुल वजेट र खर्च रकम ः
विनियोजित बजेटखर्च रकम खर्च प्रतिशत
    महिला लक्षित ः
    वालवालिका लक्षित ः
    अन्य वर्ग ः
    कुल जम्मा ः
ड्ड    विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत ः

सूचक नं ४ ः बाल विकास तथा संरक्षण
४.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ९६ को विभिन्न उपदफाहरुमा उल्लेख भए बमोजिम बाल विकास तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । बालबालिकाको बचाउ, संरक्षण तथा विकासका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरुमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, नियम तथा नीति समेत तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । उल्लेखित ऐन, नियम, नीति अनुसार तोकिएका कार्यहरुको राम्ररी व्यवस्थापन गर्न कार्ययोजना, कार्यविधि, कार्यसंयन्त्र र स्रोत साधनको आवश्यक प्रबन्ध गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने   हुन्छ ।
४.२    मापन तालिका ः
क्र.स    बाल विकास तथा संरक्षणको अवस्था      छ    छैन
१    बाल शिक्षा÷बाल विकास केन्द्र सञ्चालनका लागि वजेट विनियोजन गरी खर्च गरेको          
२    असहाय अनाथ तथा अपाङ्ग बालबालिकाको अभिलेख राखेको         
३    बाल श्रम निवारण सम्बन्धी कार्यहरु गरेको         
४    बाल मैत्री स्थानीय शासन पद्धति अवलम्वन गरेको         
४.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः    
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ”मा ()े चिन्ह लागेमा २, कुनै तीन कोठाको “छ”मा   ()े चिन्ह लागेमा १ र अन्य अवस्थामा ० अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    वाल शिक्षाका लागि खर्च भएको रकम रु
ड्ड    वाल शिक्षाका लागि सञ्चालित कार्यक्रम ः
ड्ड    असहाय अनाथ तथा अपाङ्ग वालवालिकाको अभिलेख छ ÷छैन
ड्ड    अभिलेख भए त्यस्ता वालवालिकाको समुहगत विवरण (संख्या) ः
ड्ड    वालश्रम निवारण सम्वन्धमा गरेको कार्यहरु र खर्च रकम रु
ड्ड    वालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति अवलम्वन गरेको छ ÷छैन ? गरेको भए अवलम्वन गरेको नीति र कार्यक्रम उल्लेख गर्ने
सूचक नं ५ ः सूचना व्यबस्थापन
५.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६,७ र ८ तथा सूचनाको हक सम्वन्धी नियमावली २०६५ को नियम ४ बमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्र्ने हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी देहायबमोजिमका कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ः—
(क) सूचना केन्द्रको स्थापना गरी सूचना सङ्कलन, भण्डारण, विश्लेषण र प्रवाह सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने र सूचना केन्द्रमा निम्नलिखित सूचनाहरु अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने ः—
    नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकाहरु, विषय क्षेत्रगत योजनाहरु, अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, नगरपालिकाको निर्णयहरु ।
(ख) विद्युतीय सँचार माध्यमका साथै ब्रोसर र बुलेटिन आदि मार्फत सूचनाहरु प्रकाशन तथा  प्रशारण गर्नुपर्ने ।
(ग) नगरक्षेत्रको आधारभूत सूचनाका लागि जनसंख्याको लगत र वैज्ञानिक घर नम्बरिङ्ग प्रणाली लागु गर्नुपर्र्ने ।
(घ) न्क्ष्क् अध्यावधिक गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्र्ने  ।
(ङ) वेभसाइट सञ्चालन गरी देहायका सूचनाहरु राख्नुपर्नेछ ः—
    आवधिक तथा वार्षिक योजनाहरु,
    वार्षिक कार्यंक्रम तथा बजेट,
    सबै प्रकारका आम्दानी तथा खर्च र भौतिक विकासका चौमासिक र वार्षिक प्रगति विवरणहरु, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु,
    नगरको वस्तुस्थिति झल्कने विभिन्न वस्तुगत सूचनाहरु,
    नगरपालिका र नगरपरिषद््का सम्पूर्ण निर्णयहरु,
    कार्यालयको संगठन संरचना, शाखागत जिम्मेवारी, सबै कर्मचारीको नाम नामेसी  र कार्य विवरण,
    नगरपालिका÷नगरपरिषद््बाट पारित विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका आदि,
    विकास साझेदार संस्थाहरुको विवरण,
    अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका प्रतिवेदनहरु,
    सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित निवेदनको ढाँचा तथा फारामहरु,
    नागरिक बडापत्र,
    नगरपालिकाले आवश्यक ठानेका अन्य विवरणहरु ।
५.२    मापन तालिका ः
क्र.स      सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु     छ     छैन
१     सूचना केन्द्र वा इकाईको स्थापना भएको             
२     वेभ साइट (ध्भद क्ष्तभ ) सञ्चालन गरी सो मार्फत आधारभूत  सूचनाहरु सार्वजनिक गरेको             
३     सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ बमोजिम सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारी तोकेकोे             
४     सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ बमोजिम सूचना सूचिकृत गरी प्रकाशन गरेको             
५     भौगोलिक सूचना प्रणाली ९न्क्ष्क्० प्रयोगमा ल्याएको             
६     प्रत्येक महिना आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेको             
५.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा चार अङ्क, कुनै चार वटा कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा तीन अङ्क, कुनै तीनवटा कोठाको “छ”मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, अन्य अवस्थामा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    सूचना ÷ केन्द्र इकाईको अवस्था
ड्ड    ध्भदकष्तभ ठेगाना र तहा भएका जानकारीमूलक सामग्रीहरुको विवरण
ड्ड    सूचना अधिकारीको नाम, पद र तोकिएको मिति
ड्ड    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन वमोजिम सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गरेको मिति
ड्ड    भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ ÷छैन र प्रयोगमा ल्याएको भए प्रयोगमा ल्याएको मिति र क्षेत्रहरु
    आ.व. २०७२र७३  मा प्रत्येक महिनाको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएका मितिहरु माध्यम ः
सूचक नं ६ ः सामाजिक सूरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन
६.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः    
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६५ बमोजिम नगरक्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सो अनुसार नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको बजेट वितरण गरिएका लाभान्वित समूहको विवरण व्यवस्थित गरी सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन समेत पठाएको हुनुपर्छ ।  
६.२    मापन तालिका ः
क्र.स     सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था     छ     छैन
१     गत आबमा लक्षित समूहअनुसार भत्ता वा वृत्ति प्राप्तगर्ने व्यक्तिहरुको विवरण गत आवको पहिलो चौमासिक भित्र वुलेटिन÷पुस्तिका मार्फत सार्वजनिक गरेकोे             
२     भत्ता वा वृत्ति पाईरहेका लक्षित व्यक्तिहरु मध्ये मृत्यु भएका वा बसाई सरी गएका   व्यक्तिहरुको लगत कट्टा गरेको             
३     चालु आ.व.मा भत्ता वा वृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने नागरिकको निम्न बमोजिमको विवरण जिविसमा गत आ व को पौष मसान्तभित्र पठाएको ः—
(क) जेष्ठ नागरिक संख्या ः     दलित बाहेक  र    दलित मात्र  
(ख) एकल महिला संख्या       (ग) आंसिक असक्त अपाङ्ग संख्या
(घ) पूर्ण असक्त अपाङ्ग संख्या    (ङ) लोपोन्मुख आदिबासी जनजाती संख्या             
४     भत्ता वापतको पेश्की जिविसवाट लिएको मितिले ३५ दिन भित्रै फछ्र्यौट गरेको             
६.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, कुनै तिन कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    आ.ब. २०७२र७३ मा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ छैन, छ भने कुन मितिमा कुन माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको छ ।
    आ.व २०७२र७३ मा भत्ता÷वृत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको समूह अनुसारको संख्या
–    जेष्ठ नागरिक ः
–    लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती ः
–    एकल महिला ः
–    विधवा ः
–    अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति ः
–    विपन्न दलित परिवारका वालवालिका ः
–    कर्णाली अञ्चलका हकमा  भत्ता पाउने वालवालिका संख्या ः– लगत कट्टा गरेको संख्या
ड्ड    आ.व. ०७३÷७४ मा भत्ता ÷ वृत्ति प्राप्त  गर्ने नागरिकको विवरण जिविसमा पठाएको मिति र पत्रको च.न.
ड्ड    सामाजिक सुरक्षा वापत जिविसवाट प्राप्त रकम र सो को हिसाव जिविसमा पठाई फछर्यौट गरेको मितिहरु  तथा फछ्र्यौट हुन बाँकी रकम
सूचक नं ७ ः मासिक तथा वार्षिक भौतिक एबम् वित्तिय प्रगति विबरण
७.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम १९६ बमोजिम आय तथा व्ययको फाँटवारी, फछर्यौट हुन बाँकी पेश्कीको मास्केवारी, बैंक हिसाबको विवरण, बैदेशिक सहायतातर्फ वस्तुगत सहायता रकमको फाँटवारी, सोधभर्ना हुने रकमको विवरण पठाएको हुनुपर्छ । त्यसै गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पैतिस दिनभित्र सोही नियमावलीको अनुसूची २५ वमोजिम वार्षिक आर्थिक विवरण र अनुुसूची २७ वमोजिमको वार्षिक आय व्यय विवरण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । नगरपालिका अनुदान सम्वन्धी कार्यविधि अनुसार हरेक महिनाको सात गते भित्र तोकिएको ढाँचामा मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन पठाउनुपर्दछ ।

७.२    मापन तालिका ः
क्र.स.       मासिक तथा वार्षिक विवरण पठाएको अवस्था     छ     छैन
१     तोकिएको ढाँचामा सबै महिनाको मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन पछिल्लो महिनाको सात गते भित्र मन्त्रालयमा पठाएको             
२     वार्षिक आर्थिक विवरण र वार्षिक आयव्यय विवरण गत आ. व. समाप्त भएको पैतीस दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाएको             
७.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको दुवै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ, कुनै एक कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने र अन्य अवस्थामा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    आ.ब. २०७२र७३ मा प्रत्येक महिनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन पठाएको मिति , च.न. र माध्यम
    आ.ब. २०७२र७३ को वार्षिक आर्थिक विवरण र वार्षिक आय व्यय विवरण पठाएको मिति ,च.न. र माध्यम
सूचक नं ८ ः सार्वजनिक सुनुवाई
८.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
सुशासन (व्यवस्थापन र सञ्चालन) ऐन २०६४, तत्सम्बन्धी नियमावली २०६५ र सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार नगरपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरु तथा सेवा प्रवाह बारे नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हुनुपर्दछ । यस्तो सुनुवाई गर्दा सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनुपर्नेे, महिला दलित र पछि परेका समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सहभागीहरुलाई लागेका कुरा बोल्न दिइएको हुनुपर्छ । सार्वजनिक  सुनुवाई सम्पन्न गरेपछि नपा बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन पेश  गर्नुपर्छ ।
८.२    मापन तालिका ः
क्र.स.     सार्वजनिक सुनुवाई गरेको अवस्था     छ     छैन
१     हरेक चौमासिकमा एक पटक पर्ने गरी कम्तीमा तीन वटा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको             
२     कुनै दुई चौमासिकमा मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गरेको             
३     प्रत्येक सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन तयार भएको             
४     प्रत्येक सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन उपर नपा बोर्ड बैठकमा छलफल तथा निर्णय भएको             
८.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको पहिलो, तेश्रो र चौथो कोठाको “छ” मा (ए )े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने,  दोश्रो, तेश्रो र चौथो कोठाको “छ” मा (ए )े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने,  अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
८.२    मापन तालिका ः
क्र.स.     सार्वजनिक सुनुवाई गरेको अवस्था     छ     छैन
१     हरेक चौमासिकमा एक पटक पर्ने गरी कम्तीमा तीन वटा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको             
२     कुनै दुई चौमासिकमा मात्र सार्वजनिक सुनुवाई गरेको             
३     प्रत्येक सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन तयार भएको             
४     प्रत्येक सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन उपर नपा बोर्ड बैठकमा छलफल तथा निर्णय भएको             
८.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको पहिलो, तेश्रो र चौथो कोठाको “छ” मा (ए )े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने,  दोश्रो, तेश्रो र चौथो कोठाको “छ” मा (ए )े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने,  अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    आ.ब. २०७२र७३ मा सार्वजनिक सुनुवाई भएका मितिहरु र स्थान
ड्ड    सार्वजनिक सुनुवाई संयोजन गर्ने व्यक्ति वा संस्था
ड्ड    सार्वजनिक सुनुवाई को प्रतिवेदन तयार भए नभएको? भएको भए सो प्रतिवेदन प्राप्त मिति र दर्ता नं
ड्ड    सा.सु. को प्रतिवेदन उपर छलफल भएका वोर्ड वैठक मिति र भएका निर्णयहरु
कार्य क्षेत्र २
वित्तीय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन
(सूचक ९–१९)
सूचक नं ९ः राजस्व संभाव्यता अध्ययन र प्रक्षेपण
९.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
नियमावलीको नियम ११८क वमोजिम नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिलाई क्रियाशिल गराउनुका साथै राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी आर्थिक प्रशासन नियमाबलीको नियम १६७ (४–क) बमोजिम  राजस्व परिचालन कार्ययोजना सहितको बार्षिक राजस्वको प्रक्षेपण गरेको हुनुपर्नेछ ।
 ९.२    मापन तालिका ः
क्र.स.     राजस्व संभाव्यता अध्ययन तथा राजस्वको प्रक्षेपणको अवस्था     छ     छैन
१     नगरस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको बैठक बसेको             
२     चालु आ.ब. समेत समेटिने गरी भएको राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन परिषद््वाट स्वीकृत भएको             
३     गत वर्ष चालु आ.ब.का निमित्त राजस्व संभाव्यता अध्ययनका आधारमा राजस्व प्रक्षेपण गरिएको             
४     चालु आ.ब. को बजेट तर्जुमा राजस्व प्रक्षेपणका आधारमा गरिएको             
नोटः यस प्रयोजनका लागि “आन्तरिक आय” भन्नाले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १६७ को स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम तथा अन्य बिशेष प्रकृतिको अनुदान बाहेक नगरपालिकाले आफूलाई अधिकार प्राप्त स्रोतको उपयोग गरी सङ्कलन गरेको आय सम्झनु पर्छ ।
९.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवैे कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क, कुनै तीन कोठाको “छ” मा  (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    गत आ.ब.मा राजश्व परामर्श समितिको वैठक वसेको मितिहरु र प्रमुख निर्णयहरु
ड्ड    राजस्व सम्भाब्यता अध्ययन भए  नभएको
ड्ड     राजस्व सम्भाब्यता अध्ययन भएको भए अध्ययन गर्ने विज्ञ, अध्ययन टोली वा कार्यदलका सदस्यहरुको नाम, अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको मिति, अध्ययनले समेटेको अवधि तथा क्षेत्रहरु र त्यसको कार्ययोजना समेत उल्लेख गर्ने
ड्ड    राजश्व संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन परिषदवाट स्वीकृत मिति
ड्ड    चालु आ.ब. को राजस्व प्रक्षेपण राजस्व सम्भाब्यता अध्ययनका आधारमा भएको छ छैन, संभाव्यता अध्ययनमा उल्लेखित रकम र प्रक्षेपण गरेको रकम तुलना गर्ने
ड्ड    चालु आ.बव. को वजेट तर्जुमा राजश्व प्रक्षेपणका आधारमा भए नभएको
   राजश्व प्रक्षेपण गरेको रकम र वजेट तर्जुमा गर्दा राजश्ववाट व्यहोरेको रकम तुलना गर्ने
सूचक नं १० ः आय व्ययको यथार्थता
१०.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा १३० को उपदफा (२) बमोजिम  तयार गरिने बजेट अनुमान यथार्थपरक हुनुपर्छ ।
१०.२     मापन तालिका ः
क्र.स.     गत आ.ब. का लागि स्वीकृत आयव्यय अनुमान र यथार्थ  स्थिति     छ     छैन
१     अनुमानित कुल आन्तरिक आयको तुलनामा असी प्रतिशत देखि एक सय बीस प्रतिशत सम्म आय सङ्कलन भएको             
२     अनुमानित कुल व्ययको तुलनामा नव्बे प्रतिशत वा सो भन्दा बढी खर्च भएको             
३     कुल विनियोजित पूँजीगत तथा कार्यक्रम बजेटको ८० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी खर्च भएको             
१०.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
विश्लेषण तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा चार अङ्क प्रदान गर्ने, कुनै दुई  कोठाको “छ” मा (ए )े चिन्ह लागेमा तीन अङ्क, कुनै एक कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    गत आर्थिक बर्ष ०७२÷७३ को कूल आन्तरिक आय अनुमान (रु.), यथार्थ आय (रु.) र अनुमानको तुलनामा यथार्थ आयको प्रतिशत
ड्ड     गत आर्थिक बर्ष ०७२÷७३ को कूल ब्यय अनुमान (रु.), यथार्थ ब्यय (रु.) र अनुमानको तुलनामा यथार्थ ब्ययको प्रतिशत
ड्ड     गत आर्थिक बर्ष ०७२÷७३ का लागि विनियोजित कूल पूँजीगत तथा कार्यक्रम बजेट (रु.), पूँजीगत तथा कार्यक्रम बजेट तर्फ यथार्थ खर्च (रु.) तथा त्यसको प्रतिशत
सूचक नं ११ ः राजस्व प्रशासनको व्यबस्थापन
११.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको परिच्छेद—८ (दफा १३६—१४५ ) ले नगरपालिकालाइ विभिन्न प्रकारका कर, शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगाउने अधिकार दिएको छ । यस प्रकारका कर, शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर उठाउने  प्र्रयोजनका लागि कर तथा आयस्रोतका अभिलेख व्यवस्थित गरी राखेको हुनुपर्नेछ । यस्तो अभिलेखमा करदाता संख्या, गत आ व मा सङ्कलित रकम र सङ्कलन हुन वाँकी रकम उल्लेख हुनुपर्नेछ । आय सङ्कलन कार्य पारदशीर्, सरल र छिटो छरितो रुपमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाई कर सङ्कलन कार्र्य गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पादन गरेको हुनुपर्दछ ।
११.२     मापन तालिका ः
क्र.स.    कर संकलन कार्यको प्रभावकारीताको अवस्था    छ    छैन
१     न्यूनतम शर्त को सूचक नं. ५ मा उल्लेखित कर तथा राजश्वको अतिरिक्त सवारी साधन अभिलेख, मनोरञ्जन कर, बहाल कर, बिज्ञापन करको अभिलेख व्यवस्थित गरी राखेको             
२     कर, दस्तुर, सेवा शुल्कको दररेट सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण करदाताले सजिलै देख्न र बुभm्न सक्ने गरी कर शाखामा राखिएको             
३     कर सम्बन्धी सूचना र फारमहरु निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराएको             
४     राजस्व प्रणाली ( एकिकृत सम्पति कर वा घर जग्गा कर, व्यवसाय कर, आय लेखा लगायत नपामा प्राप्त हुने सवै आयका स्रोत ) लाई कम्प्युटरकृत गरेको             
५     करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको             
नोटः ः  नगरपालिकालाई आम्दानी प्राप्त नहुने स्रोतको अभिलेख मुल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्नेछैन ।
११.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा चार अङ्क, कुनै चार कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा तीन अङ्क, कुनै तीन कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने , अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    नगरपालिकामा कुनकुन करका स्रोतहरुको ब्यबस्थित अभिलेख रहेको छ
ड्ड    कर तथा सेवाशुल्क सम्बन्धी बिवरण करदाताले देख्न बुझ्न सक्ने गरी कर शाखामा राखे नराखेको
ड्ड    कर सम्बन्धी सूचना र फारमहरु निशुल्क रुपमा उपलब्धता भए नभएको
ड्ड    राजस्व प्रणालीलाई पूर्णत कम्प्युटरकृत गरेको भए त्यस सम्बन्धी बिवरण
ड्ड    करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरे नगरेको , गरेको भए के कस्तो कार्यक्रम, कतिवटा, कुन मितिमा संचालन गरेको छ
सूचक नं १२ ः एकीकृत सम्पत्ति कर
१२.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा १४० र नियमाबलीको नियम १४४ ले एकीकृत सम्पत्तिकर लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । स्थानीय करको महत्वपूर्ण आधार सम्पत्तिमा आधारित कर भएकोले एकीकृत सम्पत्ति करलाइ वैज्ञानिक मानिएको हुँदा नगरपालिकाले एकिकृत सम्पति कर लगाइ आय वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ  ।
१२.२     मापन तालिका ः
क्र.स    एकिकृत सम्पति कर व्यवस्था    छ    छैन
१     एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरेको             
२     एकीकृत सम्पति करवाट गत भन्दा अघिल्लो आ.ब. भन्दा गत आ.ब.मा   आम्दानी बढाएको             
१२.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको दुबै कोठाको “छ”मा (ए)े चिन्ह लागेमा २ अङ्क प्रदान गर्ने, पहिलो कोठामा मात्र “छ”मा (ए)े चिन्ह लागेमा १ अङ्क प्रदान गर्ने ,अन्यथा ० अङ्क प्रदान गर्ने ।  
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    एकीकृत सम्पति कर लागू भएको छ छैन
ड्ड    एकीकृत सम्पति करबाट आ.ब. ०७१÷७२ मा भएको आय रकम
ड्ड    एकीकृत सम्पति करबाट आ.ब. ०७२÷७३ मा भएको आय रकम
ड्ड    ०७१÷७२ को तुलनामा घटी वा बढी रकम
सूचक नं १३ ः सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी
१३.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
नियमावलीको नियम २७३क ले सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी (एगदष्अि एचष्खबतभ एबचतलभचकजष्उ) प्रणालीलाई प्रोत्साहन र व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी प्रवद्र्धन समितिको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम १५७ बमोजिम आन्तरिक आय सङ्कलन सम्बन्धी कार्य समेत सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट गराउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी साझेदारी गर्दा मन्त्रालयबाट स्वीकृत सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०६० एवं सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यविधि (स्थानीय निकायको लागि), २०६१ बमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेछ । सार्वजनिक निजी क्षेत्र साझेदारी गर्दा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुसंग गर्नुपर्नेछ । यस्तो साझेदारी सम्बन्धित संस्थाको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (ऋयचउयचबतभ क्यअष्ब िच्भकउयलकष्दष्ष्तिथ ) भन्दा भिन्न प्रकृतिको  (लाभ, लागत र जोखिममा साझेदारी हुने गरी) हुनुपर्छ ।
१३.२     मापन तालिका ः
क्र.स.     सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेको अवस्था     छ     छैन
१     सार्वजनिक निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन समिति गठन भइ कृयाशिल रहेको             
२     सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेको              
३     सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट नगरपालिकाको आन्तरिक आय बढेको वा दायित्व घटेका            
१३.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, दोस्रो कोष्ठ सहित कुनै दुइ कोठाको “छ” मा (ए)े लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने र अन्य अवस्थामा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    गत आ.ब. भित्र सा.नि. क्षेत्र प्रर्वद्धन समितिको वैठक वसेको मितिहरु
ड्ड    सा.नि.सा.को सिद्धान्त बमोजिम नगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी गरे नगरेको गरेको भए लाभ, लागत र जोखिममा के कुन अनुपातमा कसरी साझेदारी गरेको छ, विस्तृत उल्लेख गर्ने ( सम्मmौता अध्ययन गर्ने )।
ड्ड    सामmेदारी गरेको भए कुन संस्थासंग कुन कार्यक्रम वा क्षेत्रमा गरिएको हो र कति अवधिका लागि कहिलेदेखि गरेको हो
ड्ड    सामmेदारीबाट आ.ब. ०७२।७३ मा आय बृद्धि भए नभएको
ड्ड    आय बृद्धि भएको भए रकम उल्लेख गर्र्ने
ड्ड    सा.नि.सा बाट नपाको दायित्व घटेको भए कुन कार्यमा कति घटेको
सूचक नं १४ः प्रशासनिक खर्चको सीमा पालना
१४.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम ३४ अनुसार स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही ऐन बमोजिम कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडाबाट उठाएको कुल रकमको पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिक आम्दानी हुने नगरपालिकाले अधिकतम साठी प्रतिशत, पच्चिस देखि पचास लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने नगरपालिकाले अधिकतम चालीश प्रतिशत, पचास लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने नगरपालिकाले अधिकतम तीस प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुने नगरपालिकाले पच्चीस प्रतिशत भन्दा बढी रकम प्रशासनिक कार्यका लागि खर्च गर्न पाइने छैन ।
१४.२     मापन तालिका ः
क्र.स.    प्रशासनिक खर्चको अवस्था    छ    छैन
१    गत आ.व.मा सङ्कलित वास्तविक आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही प्रशासनिक खर्च गरेको अर्थात प्रशासनिक खर्च नियमको सीमा भित्र रहेको ।             
१४.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने।  
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    गत आ.ब.(०७२।७३) को यथार्थ आन्तरिक आय (रु.)
ड्ड     स्थानीय कर रु
ड्ड     शुल्क रु
ड्ड     सेवा शुल्क रु
ड्ड     दस्तुर रु
ड्ड     भाडा रु
ड्ड    उक्त यथार्थ आयको नियमानुसार  .......प्रतिशतले हुन आउने प्रशासनिक   खर्चको सीमा (रु.)
ड्ड    उक्त यथार्थ आयबाट गरेको प्रशासनिक खर्च रु
ड्ड     गत आ.ब. ०७२।७३ को कूल प्रशासनिक खर्च रु
प्रशासनिक खर्चको सीमाको पालना भए नभएको
कूल प्रशासनिक खर्च व्यहोर्ने शिर्षकगत विवरण र रकम
आन्तरिक आयबाट प्रशासनिक खर्चमा खर्च भएको रकम र प्रतिशत
सूचक नं १५ः प्रोद्भावी लेखा प्रणाली (ब्अअचग िब्अअयगलतष्लन क्थकतझ)
१५.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
आर्थिक प्रशासन नियमाबलीको नियम १९ को उपनियम (१) र (३) बमोजिम नगरपालिकाको लेखा प्रोद्भावी ९ब्अअचगब०ि लेखा प्रणाली अनुसार राख्नुपर्नेछ ।
१५.२     मापन तालिका ः
क्र.स     प्रोद्भावी ९ब्अअगचब०ि लेखा प्रणालीको कार्यान्वयन अवस्था      छ     छैन
१     प्रोद्भावी लेखा प्रणालीमा जाने सम्बन्धमा निर्णय भएको             
२     प्रोद्भावी लेखा प्रणालीसंग तादात्म्यता हुने गरी चार्ट्स अफ एकाउण्ट्स   (ऋजबचतक या ब्अअयगलतक ) तयार पारी प्रयोगमा ल्याएको             
३     नगरपालिकाको सबै सम्पत्ति विवरण र दायित्व खुलेको शुरु मौज्दात
९इउभलष्लन द्यबबिलअभ० तयार पारिएको             
१५.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवैे कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, पहिलो सहित कुनै दुइ कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।  
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    नगरपालिकाले प्रोद्भावी लेखा प्रणाली स्थापना गरी प्रयोगमा ल्याएको छ छैन
ड्ड    प्रोद्भावी लेखा प्रणाली मा जाने सम्बन्धमा निर्णय भएको छ छैन, यदि निर्णय भएको छ भने नगरपालिकाको परिषद वा बोर्डबाट कहिले निर्णय भएको छ
ड्ड     प्रोद्भावी लेखा प्रणालीमा जानका लागि ऋजबचतक या ब्अअयगलतक तथा इउभलष्लन द्यबबिलअभ तयार भएको छ छैन छ भने कतिवटा ऋजबचतक या ब्अअयगलतक तयार गरेको छ र गत आ.व. को इउभलष्लन द्यबबिलअभ कति छ, सम्पत्ति कति छ, दायित्य कति छ
सूचक नं १६ ः धरौटी खाताको अवस्था
१६.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
आर्थिक प्रशासन नियमाबलीको परिच्छेद ७ मा धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियम १७७ बमोजिम धरौटी फिर्ता दिने र फिर्ता लिन नआएको रकम नियम १७८ बमोजिम न. पा. कोषमा आम्दानी गर्नु पर्ने तथा नियम १८० बमोजिम धरौटी रकम अन्य प्रयोजनको निमित्त खर्च गर्न पाइने छैन ।
१६.२     मापन तालिका ः
क्र.स.      धरौटी खाता सञ्चालन अवस्था     छ     छैन
१     धरौटी खाताको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च नगरेको             
२     फिर्ता गर्नुपर्ने धरौटी खाताको रकम नियमानुसार फिर्ता गरेको             
३     म्यादभित्र फिर्ता नभएको धरौटी रकमको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राखेको             
४     प्रयोजन समाप्त भइ फिर्ता नभएको धरौटी रकम न. पा. कोषमा आम्दानी बांधेको             
१६.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवैे कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, पहिलो सहित कुनै तिन कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने , अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।  
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    धरौटी खाताको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गरे नगरेको
ड्ड    गत आ.ब.को शुरु मौज्दात र अन्तिम मौज्दात रकम
ड्ड    सदरस्याहा गर्नुपर्ने रकम भए नभएको भएको भए रकम रु.
ड्ड    सदरस्याहा गर्नुपर्ने रकम भएकोमा सदरस्याहा गरे नगरेको
ड्ड    सदरस्याहा गरेको भए गरेको रकम र मिति
ड्ड    फिर्ता गर्नुपर्ने धरौटी रकम र फिर्ता गरेको रकम
ड्ड    प्रयोजन अवधि समाप्त भएपछि फिर्ता नभएको धरौटी रकम न.पा.कोष जम्मा गरेको मिति र रकम
सूचक नं १७ ः आर्थिक कारोबारको गुणस्तर
१७.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
आर्थिक कारोवार गर्दा आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम २४ र २५ तथा अन्य व्यवस्था समेत पालना गरी वेरुजु नहुने गरी गर्नु पर्दछ । आर्थिक कारोवारको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट औल्याएको बेरुजु, आर्थिक प्रशासन नियमावलीको परिच्छेद— ९ तथा नियम २०६ बमोजिम फछ््र्याैट गर्नु पर्दछ । पेश्की फछ््र्याैट र गत विगतको बेरुजुमा कार्वाही गरी सम्परीक्षण गरेको हुनुपर्छ  ।
१७.२     मापन तालिका ः
क्र.स.    आर्थिक कारोवारको गुणस्तर    छ    छैन
१     गत आ.व.भन्दा अघिल्लो आ.व.कोे अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिबेदनमा कूल आर्थिक कारोवारको दुइ प्रतिशत भन्दा कम बेरुजु औंल्याएको ।             
२     गत आ.व. को अन्त्यमा म्याद नाघेको पेश्की नभएको ।             
३     गत आ.व.भन्दा अघिल्लो आ.व. को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा कूल आर्थिक कारोवारकोे २ देखि ५ प्रतिशतसम्म बेरुजु औंल्याएको ।             

१७.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको पहिलो र दोस्रो कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, दोस्रो र तेस्रोे कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क  प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।  
सूचक नं १८ ः आर्थिक सहायताको समिा पालना
१८.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम ३२ अनुसार स्वीकृत बजेटको परिधि भित्र रही ऐन बमोजिम कर शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर र भाडाबाट उठाएको कूल रकमको बार्षिक अधिकतम एक प्रतिशत वा एक लाख रुपैयामध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकमको सीमाभित्र रही आर्थिक सहायतामा खर्च गरेको हुनु पर्दछ । साथै न.पा. कोषको रकमवाट कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका भातृ तथा भगिनी संस्थाहरुका साथै कर्मचारीसंग सम्वन्धित संघ संगठनहरुलाइ आर्थिक सहयोगरअनुदान प्रदान गर्न पाइने छैन ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    आ व ०७१।७२ को कूल आर्थिक कारोवार (आय + व्यय) रकम रु
आ.व. ०७१।७२ कोे श्रेस्ताको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिबेदनले औंल्याएको कूल बेरुजु रकम रु
ड्ड    ले.प. प्रतिवेदन अनुसार बेरुजुको प्रतिशत कूल आर्थिक कारोवारको कति प्रतिशत हुन आउछ ?
आ.व. ०७२÷७३ को अन्त्यमा म्याद नाघेको पेश्कि भए नभएको र यदि म्याद नाघेको छ भने कति छ ?
१८.२     मापन तालिका ः
क्र.स.     आर्थिक सहायताको सीमा पालना अवस्था     छ     छैन
१     आर्थिक सहायता खर्च नियमको सीमा भित्र रहेको             
२     राजनीतिक दल वा तिनका भातृ तथा भगिनी संघ संगठनहरुलाइ आर्थिक सहयोग÷अनुदान प्रदान नगरेको             
३     कर्मचारीसंग सम्वन्धित संघ संगठनहरुलाइ आर्थिक सहयोग÷अनुदान प्रदान नगरेको              
१८.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको ३ वटै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क, पहिलो सहित दुइ कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।  
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    आ.व. ०७२।७३ मा उठाएको कूल आन्तरिक आय रकम रु ः
ड्ड    स्थानीय कर
ड्ड    शुल्क
ड्ड    सेवा शुल्क
ड्ड    दस्तुर
ड्ड    भाडा
ड्ड     उक्त आन्तरिक आयको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु ः
ड्ड     गत आ.व.मा आर्थिक सहायतामा कुल खर्च रु. ....
ड्ड     आर्थिक सहायतामा सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना गरे नगरेको
ड्ड    आर्थिक सहायता दिएको संस्था र व्यक्तिको संख्या
सूचक नं १९ ः स्थानीय स्रोत परिचालन
१९.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको १३६ देखि १४५ सम्मका दफाले नगरपालिकालाइ आफ्नो क्षेत्र भित्रका स्रोतहरु परिचालन गरी विभिन्न प्रकारका कर, शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर आदि वाट आन्तरिक स्रोत उठाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्य अनुसार जनताहरुलाइ दिनुपर्ने सेवा सुविधाको क्षेत्र वार्षिक रुपमा बृद्धि हुदै गए अनुसार सो वृद्धिलाइ धान्न सक्ने गरी आन्तरिक आय मा वार्षिक रुपमा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
१९.२     मापन तालिका ः
क्र.स.     स्थानीय स्रोत परिचालनको अवस्था     छ     छैन
१     करका दायरा÷क्षेत्रहरु र करदाता संख्या बृद्धि गरेको             
२     गत वर्ष अघिल्लो आ व भन्दा १५ देखी २० प्रतिशतसम्म आन्तरिक आय बृद्धि गरेको             
३     गत वर्ष अघिल्लो आ व भन्दा २० प्रतिशत वा सो भन्दा वढी आन्तरिक आय बृद्धि गरेको             
१९.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको पहिलो र तेस्रो कोठाको “छ”मा (ए)े चिन्ह लागेमा चार अङ्क, पहिलो र दोस्रो  कोठाको “छ”मा (ए)े  चिन्ह लागेमा तिन अङ्क, तेस्रो कोष्टमा मात्र “छ”मा (ए)े  चिन्ह लागेमा दुइ प्रदान गर्ने, अन्यथा सून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।

कार्यक्षेत्र समूह नं. ३
योजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन
(सूचक नं.२० देखि २७ सम्म)
सूचक नं. २० आवधिक नगर विकास योजना
२०.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनकोे दफा १११ ( १ ) वमोजिम नगरपालिका क्षेत्रको विकासका लागि आवधिक र वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । साथै दफा १११ (२) बमोजिम योजना तर्जुमा गर्दा नगरको विकास सन्तुलित र नियोजित तुल्याउन आवश्यकता अनुसार भू–उपयोग, भू–एकिकरण जस्ता योजना संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै नगर प्रोफाइल समेत तयार गरी नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा १११(६) (च) बमोजिम आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा विकासका सम्भावनाका आधारमा विभिन्न विषय क्षेत्रगत अल्पकालिन एवं दीर्घकालिन विकास कार्यहरु समेट्नु पर्ने हुँदा विभिन्न विषय क्षेत्रका (जस्तैः बस्ती विकास गुरुयोजना, नगर यातायात गुरु योजना, गरिबी न्यूनिकरण गुरुयोजना, पर्यटन प्रबद्र्धन गुरुयोजना, जनशक्ति र आर्थिक विकास गुरुयोजना आदि) गुरुयोजनाहरु समेत बनाई सोहि आधारमा बार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुृ पर्छ ।
२०.२     मापन तालिका ः
क्र.स.      आवधिक नगर योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन स्थिति      छ     छैन
१     नगर प्रोफाइल तयार गरी अद्यावधिक गरेको             
२     आवधिक नगर योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको             
३     आवधिक नगर योजना अनुसार वार्षिक योजना तर्जुमा गरेकोे             
४     नगर यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएकोे             
नोट ः नगर प्रोफाइल कम्तिमा प्रत्येक ५ वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
२०.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ”मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, कुनै तीन कोठाको “छ”मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्य अवस्थामा सून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।  
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    नगर प्रोफाइल तयार÷अद्यावधिक गरेको छ छैन,
ड्ड    तयार ÷ अद्यावधिक गरेको भए परिषदवाट स्वीकृत मिति
ड्ड    आवधिक नगर योजना स्वीकृत भएको भए
स्वीकृत गर्ने परिषदको निर्णय मिति र योजनाको अवधि
ड्ड    नगर यातायात गुरुयोजना तयार भई परिषदवाट स्वीकृत मिति
ड्ड    आवधिक नगर योजना अनुसार वार्षिक योजना तर्जुमा गरेको छ , छैन पुष्टि गर्ने आधारहरु ।
ड्ड    आवधिक नगर योजना (शुरु भएको मिति र कहिले सम्मको लागि हो समय समेत उल्लेख गर्नुपर्ने)
सूचक नं. २१ सम्भाव्यता अध्ययन
२१.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ११३ ले आयोजना छनौट गर्ने क्रममा विभिन्न आधारहरु तोकी आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिका अनुदानसम्वन्धी कार्यविधि अनुसार पचास लाख रुपैया भन्दा बढी लागतका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुको नगरपरिषद््वाट स्वीकृत हुनु अगावै सम्भाव्यता अध्ययन गराउनु पर्नेछ । संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय एवम् प्राविधिक पक्षका साथै लागत अनुमान, नक्सा, डिजाईन, स्पेशिफिकेशन आयोजनाको दीगोेपना सम्बन्धी न्यूनतम विषयहरु समावेश गर्नुपर्नेछ ।

२१.२     मापन तालिका ः
क्र.स.     भोतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययनको अवस्था     छ     छैन
१     पचास लाख रुपैया भन्दा बढी लागतका सवै आयोजनाहरु परिषद््वाट स्वीकृत गर्नु पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र स्वीकृत गरिएको ।             
२     पचास लाख रुपैया भन्दा बढी लागतका आयोजना मध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको ।             
३     सम्भाव्यता अध्ययनमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय एवम् प्राविधिक पक्षका साथै लागत अनुमान, नक्सा, डिजाईन, स्पेशिफिकेशन आयोजनाको दीगोेपना सम्बन्धी न्यूनतम विषयहरु समावेश भएको             
नोट ः यस सूचकको प्रयोजनका लागि “आयोजना” भन्नाले एक आ. व. भित्र पूरा हुने वा वहुवर्षीय आयोजना दुवैलाइ जनाउछ ।
२१.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको पहिलो र तेश्रो कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, दोश्रो र तेश्रो कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा वा पचास लाख रुपैया भन्दा वढी लागतका आयोजना नै स्वीकृत नभएको अवस्थामा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    चालु आ.व. का लागि ५० लाख भन्दा बढी लागतका आयोजनाहरु स्वीकृत भए नभएको र भएको भए त्यस्ता आयोजनाहरुको संख्या र नाम
    स्वीकृत रु ५० लाख भन्दा बढी लागतका आयोजनाहरु सबैको सम्भाव्यता अध्ययन भए नभएको, भएको भए गर्ने संस्थाको नाम र गरेको मिति
    त्यस्ता आयोजनाहरु मध्ये केहिको मात्रै सम्भावयता अध्ययन भएको भए संख्या र प्रतिशत समेत
    सम्भाव्यता अध्ययनमा सामाजिक,आर्थिक ,वातावरणीय  एवम प्रावधिक पक्षका साथै लागत अनुमान, नक्सा, डिजाइन स्पेशिफिकेसन , आयोजनाको दिगोपन सम्बन्धी विषयहरु समावेश भए नभएको ।
सूचक नं. २२ खरिद व्यबस्थापन
२२.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम ६२ को उपनियम (१) बमोजिमको खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनुसूची ७२ को ढाँचामा खरिदको गुरु योजना र नियम ६२ को उपनियम (५) बमोजिम खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनुसूची ७१ को ढांचामा बार्षिक खरिद योजना तयार गरी नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनु पर्दछ । साथै ऐनको दफा ११६ को उपदफा (२) र दफा ११७ को उपदफा (१) बमोजिम नगरपरिषद््बाट स्वीकृत योजनाहरु सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन तालिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। साथै नगरपालिका अनुदान कार्यविधिले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्युतिय बोलपत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनुपर्दछ ।
२२.२     मापन तालिका ः
क्र.स.     खरिद योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तालिका     छ     छैन
१     चालु आ. व. को लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरुको वार्षिक खरिद योजना गत आ. व. को आषाढ मसान्तभित्रै नगरपालिका बोर्डबाट स्वीकृत भएको             
२     स्वीकृत खरिद योजना चालु आ. व. को श्रावण मसान्त भित्र मन्त्रालयमा पठाएको             
३     चालु आ.व. का लागि स्वीकृत सबै योजना र कार्यक्रमको सञ्चालन तालिका गत आ. व. मा नै न. पा. बोर्डबाट स्वीकृत भएको             
४     स्वीकृत कार्यसञ्चालन तालिका चालु आ. व. को श्रावण मसान्तभित्र पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरेको             
५     विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको             
२२.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा चार अङ्क प्रदान गर्ने, कुनै चार वटा कोठाको “छ” (ए)े चिन्ह लागेमा तीन अङ्क, कुनै तिनवटा कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने र अन्य अवस्थामा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    आ.व. ०७३÷७४ का लागि स्वीकृत आयोजना÷कार्यक्रमहरुको वार्षिक खरिद योजना नपा वोर्डवाट स्वीकृत मिति, खरिद योजनामा निर्माण, परामर्श, कार्यक्रम लगायतका नियम समावेश भए नभएको, भए कति रकमको योजना छ ?
ड्ड    स्वीकृत खरिद योजना मन्त्रालयमा पठाएको मिति, च.नं. र माध्यम
ड्ड    स्वीकृत आयोजना÷कार्यक्रम सञ्चालन तालिका स्वीकृत मिति
ड्ड    कार्य सञ्चालन तालिका सार्वजनिक गरेको मिति र माध्यम
ड्ड    विद्युतीय वोलपत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याए ÷ नल्याएको अवस्था
ड्ड    कार्यान्वयन आएको भए आ.व.२०७२र७३  मा भ(दष्ममष्लन भएको संख्या खुलाउने
सूचक नं. २३ जाँचपास तथा फरफारक
२३.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा १२३ तथा नियमावलीको नियम १३८ र आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम ३० बमोजिम नगरपालिकाले आयोजना सम्पन्न भएको जानकारी र प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र जाँचपास तथा फरफारक गर्नुपर्छ  ।
२३.२     मापन तालिका ः
क्र.स     सम्पन्न आयोजनाको  जाँचपास तथा फरफारक  अवस्था     छ     छैन
१     सबै आयोजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्था वा व्यक्तिबाट कार्य सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको             
२     कार्य सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरुको हकमा आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम ३० वमोजिम प्राविधिकबाट मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेको             
३     कार्य सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र कम्तीमा नब्बे प्रतिशत आयोजनाहरुको जाँचपास तथा फरफारक गरेको             
४     जाँचपास तथा फरफारक सम्बन्धी निर्णय अनुमोदनको लागि नगरपरिषद््मा पेश भएको             
२३.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, कम्तीमा तीन वटा कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्य अवस्थामा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    सबै योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने संबन्धित संस्था, समिति वा व्यक्तिबाट कार्य संपन्न भएको जानकारी प्राप्त मिति भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धित योजनाहरुको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र प्राविधिकबाट मूल्याङ्कन गरेको प्रतिवेदन पेश गरेको मिति (उदाहरण सहित)
ड्ड    आ.ब. २०७२र७३ मा सम्पन्न भएका योजनाहरुको कूल संख्या
ड्ड    त्यसमध्ये तोकिएको समयभित्र जाँचपास तथा फरफारक भएका योजनाहरुको कूल संख्या
ड्ड    तोकिएको समयभित्र जाँचपास तथा फरफारक भएका योजनाहरुको प्रतिशत
ड्ड    जाँचपास तथा फरफारक सम्बन्धी निर्णय अनुमोदनका लागि परिषद समक्ष पेश भए नभएको (भएकोमा अनुमोदन मिति,योजना संख्या र निर्णय नं. खुलाउने ।
सूचक नं. २४ मर्मत संभार सम्बन्धी व्यबस्था
२४.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा १२४ अनुसार विभिन्न तरिकाबाट योजनाहरुको मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम ३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा मर्मत सम्भार विशेष कोष स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोे छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ग्रामिण सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका समेत जारी गरिसकेको छ । उपरोक्त कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था समेतका आधारमा नगरपालिकाले निर्माण गरेका योजनाहरुको नियमित मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
२४.२     मापन तालिका
क्र.स    सम्पन्न योजनाहरुको मर्मत सम्भार व्यवस्था    छ    छैन
१     सम्पन्न सवै पूर्वाधारका योजनाहरुको लगत (क्ष्लखभलतयचथ० खडा गरी राखिएको             
२     मर्मत सम्भार विशेष कोषको स्थापना गरेको             
३     कूल आन्तरिक आयको कम्तीमा तीन प्रतिशत रकम मर्मत सम्भार कोषमा जम्मा गरेको             
४     मर्मत सम्भार कोषबाट कार्यक्रम तर्जुमा गरी सम्पन्न पूर्वाधारका आयोजनाको मर्मत सम्भार गरेको ।             
५     मर्मत सम्भारको लागि उपभोक्तासंग सेवा शुल्क लिने गरेको             
२४.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा चार अङ्क, कुनै चार वटा कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा तीन अङ्क, कुनै तिन वटा कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क र कुनै दुइ कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्य अवस्थामा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।   
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    संपन्न योजनाहरुको मर्मत संभार व्यवस्थाको लागि लगत राखिएकोे छ छैन
    मर्मत संभार विशेष कोषको स्थापना भएको छ छैन, यदि छ भने कोेष रहेको वैंक,  खाता नं र जम्मा गरेको रकम
    मर्मत संभार कोषको रकमबाट संबन्धित प्रयोजनको लागि रकम विनियोजन गरी मर्मत संभारको व्यवस्था मिलाएको छ छैन
    मर्मत संभारको लागि उपभोक्तासंग सेवा शुल्क लगाउने ब्यबस्था गरेको छ छैन र यदि छ भने कुन आयोजनामा के कति दरमा सेवा शुल्क उठाउने गरेको छ, उदाहरण सहित खुलाउने
    कूल आन्तरिक आयको रकम
    मर्मत सम्भार कोषमा आन्तरिक आयबाट विनियोजन गरेको रकम र प्रतिशत

सूचक नं. २५ आयोजना संचालनमा पारदर्शिता
२५.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम २०१ को उपनियम (२) बमोजिम सबै किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएपछि फरफारक गर्नुपूर्व सार्वजनिक परीक्षण कार्यविधि २०६७ अनुसार  सार्वजनिक परीक्षण गराउनु पर्छ । साथै नगरपालिका अनुदान सञ्चालन कार्यविधि अनुसार पाँच लाख रुपैया भन्दा वढी लागतका आयोजनाहरुको आयोजनास्थलमा सूचना पाटी ९एचयवभअत क्ष्लायचmबतष्यल द्ययबचम० राखेको हुनुपर्दछ ।

२५.२     मापन तालिका ः
क्र.स.     आयोजना सञ्चालनमा पारदर्शिता सम्बन्धी अवस्था      छ     छैन
१     सबै आयोजना र कार्यक्रमको सार्वजनिक÷सामुदायिक परीक्षण  गरेको             
२     उपभोक्ता समितिहरुबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको मात्र सार्वजनिक÷ सामुदायिक परीक्षण गरेको               
३     सार्वजनिक÷सामुदायिक परीक्षणमा नगरपालिकाले तोकेको कर्मचारी÷सहजकर्ताको उपस्थिति रहेको             
४     पाँच लाख रुपैया वा सो भन्दा वढी लागतका सवै आयोजनाहरुको आयोजनास्थलमा सूचना पाटी राखेको             
२५.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको पहिलो, तेस्रो र चौथो कोठाको “छ” मा (ए )े  चिन्ह लागेमा दुइ, दोश्रो, तेस्रो र चौथो कोठाको “छ” मा (ए )े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    सम्पन्न पूर्वाधार आयोजना संख्या
ड्ड    सार्वजनिक परीक्षण गरेको आयोजना संख्या
ड्ड    सबै योजना सम्पन्न भएपछि फरफारक गर्नु पूर्व सार्वजनिक ÷ सामुदायिक परीक्षण गरे नगरेको
ड्ड    सार्वजनिक परीक्षणमा नपाको कर्मचारीको उपस्थितिको अवस्था
ड्ड    सबै किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरुकोे सार्वजनिक ÷ सामुदायिक परीक्षण गरेको छ वा उपभोक्ता समितिबाट संचालित आयोजनाको मात्र गरेको छ
ड्ड    ठे. प. बाट सञ्चालित आयोजना मध्ये केहीको मात्र सार्वजनिक परीक्षण गरेको भए त्यसको विवरण
ड्ड    ५ लाख माथिका योजना संख्या
ड्ड    आयोजना स्थलमा सूचना पाटी राखेको योजना संख्या सवै योजनामा राखे नराखेको स्पष्ट व्यहोरा
सूचक नं. २६ अनुगमन तथा मूल्यांकन
२६.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
नियमावलीको नियम १३९ मा नगर क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको नियमित सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्न सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि वहाल नभएसम्म नगरपालिका अनुदान सञ्चालन कार्यविधि अनुसारको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिलाइ क्रियाशिल बनाइ आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्राप्तीको व्यवस्था मिलाएको हुनुपर्दछ । अनुगमन प्रतिवेदन फारामको व्यवस्था गरी सो अनुसार प्रतिवेदन लिने र प्रतिवेदन उपर नियमित रुपमा बोर्ड बैठकमा छलफल गरी निर्णय लिने गर्नुपर्दछ । साथै अनुगमन गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको लगत खडा गरी     राखेको हुनुपर्दछ ।
२६.२     मापन तालिका ः
क्र.स.     अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था      छ     छैन
१     अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन भइ क्रियाशिल रहेको             
२     अनुगमन प्रतिवेदन फाराम तयार गरी लागु भएको             
३     अनुगमन प्रतिवेदन उपर बोर्ड बैठकमा छलफल तथा निर्णय हुने गरेको             
४     अनुगमन गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको लगत खडा गरी राखिएको             
२६.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा दुइ ,कुनै तिनवटा कोठाको “छ” मा  (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन कार्यविधि वमोजिम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको गठन, र बैठक भएका मितिहरु
ड्ड    अनुगमन प्रतिवेदन फाराम तयार गरी प्रयोगमा ल्याए नल्याएको अवस्था
ड्ड    अनुगमन प्रतिवेदन उपर छलफल भएको वोर्ड वैठकका मितिहरु र भएको निर्णयहरु
ड्ड    अनुगमन गरिएका आयोजनाको लगत छ छैन र भए आयोजनाको संख्या
सूचक नं. २७ सामाजिक परिक्षण
२७.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम २०१ को उपनियम (१) र न पा अनुदान सञ्चलन कार्यविधिले निर्दिष्ट गरे वमोजिम प्रत्येक वर्ष सम्पादन गरेका काम कारवाही सम्वन्धमा सामाजिक परीक्षण कार्यविधि अनुसार सामाजिक परीक्षण गर्नुपर्छ । सामाजिक परीक्षणमा स्थानीयस्तरमा क्रियाशिल संघसंस्था सहित सवै पक्षका सरोकारवालाहरुको सहभागिता हुनुपर्नेछ । एक आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यक्रमहरुको आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछिको पहिलो चौमासिक भित्र सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरी सकेको हुनुपर्दछ । यस्तो सामिाजिक परीक्षण हुने स्थान, मिति र समय खुलाइ उपस्थितिका लागि सूचना व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्दछ । सामाजिक परीक्षण सम्पन्न गरेपछि नगरपरिषद्् समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ ।
२७.२     मापन तालिका ः
क्र.स.      गत आ.व.को पहिलो चौमासिक भित्र सम्पन्न सामाजिक परीक्षणको अवस्था     छ     छैन
१     सामाजिक परीक्षणमा उपस्थितिका लागि सबै सरोकारवालालाइ मिति, समय र स्थान तोकी सूचना गरेको             
२     उक्त भेलामा सामाजिक परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरी छलफल गरेको             
३     सामाजिक परीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी भेला सम्पन्न भएको मितिले एक महिना भित्र मन्त्रालयमा पठाएको             
४     सामाजिक परीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन नगरपरिषद्् समक्ष पेश गरेको             
२७.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, दोश्रोे सहित कुनै तीन कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।   
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    सामाजिक परीक्षणको छलफलका लागि सरोकारवालालाई उपस्थितिका लागि पठाएको पत्रको मिति र च.नं. र माध्यम
    सामाजिक परीक्षण गर्ने संस्थाको नाम र प्रतिवेदन तयार भएको मिति
    प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी भेलामा छलफल भए नभएको
    भेला सम्पन्न भएको मिति र स्थान र उपस्थिति संख्या
    अन्तिम प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको मिति र च.नंं
    अन्तिम प्रतिवेदन नगरपरिषदबाट निर्णय भएको निर्णय नं र मिति

कार्य क्षेत्र ४
संगठन तथा जनशक्ति विकास
(सूचक २८–३२)
सूचक नं २८ः कर्मचारीको कार्य विवरण तथा मासिक बैठक
२८.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा २४९को उपदफा (१) वमोजिम सबै कर्मचारीहरुको लिखित कार्य विवरण तयार गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलव्ध गराएकोे हुनुपर्छ । साथै नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई  प्रभावकारी बनाउने विषय तथा अन्य सामयिक विषयमा छलफल गर्न मासिक कर्मचारी बैठक समेत गर्नुपर्नेछ ।
२८.२ मापन तालिका ः
क्र.स.     कार्य विवरण तथा कर्मचारी बैठकको अवस्था     छ     छैन
१     सबै कर्मचारीहरुलाई लिखित रुपमा कार्य विवरण उपलव्ध गराइएको              
२     लिखित कार्य विवरण कार्यालय सहयोगी बाहेक अन्य सबै कर्मचारीलाई उपलव्ध गराइएको ।             
३     कार्य विवरणका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कनका सूचक बनाइ लागू गरेको             
४     सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी कम्तीमा एक जना उत्कृष्ठ कर्मचारीलाइ पुरस्कृत गरेको             
५     एक महिनामा एक पटक पर्ने गरी वर्षमा कम्तीमा छ पटक मासिक कर्मचारी बैठक बसेको             
२८.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको पहिलो, तेस्रो, चौथो, पाचौं कोठाको “छ” मा (ए)े  चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, र पाँचौ कोठाको “छ” मा (ए)े  लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    कुल कर्मचारी संख्या
ड्ड    कार्य विवरण उपलब्ध गराइएमा कर्मचारी संख्या
ड्ड    कर्मचारी मूल्यांकनका सूचक बनाए नबनाएको अवस्था, बनाएको भए समावेश भएका विषयहरु
ड्ड    मूल्यांकन सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरी घोषित उत्कृष्ट कर्मचारीको नाम र पद तथा निर्णय मिति
ड्ड    कर्मचारी वैठक भएका मितिहरु
सूचक नं २९ ः सेवा प्रवाह व्यवस्थापन
२९.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा २६५ ले स्थानीय निकायलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन व्यवस्थित गर्न विनियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासन, सरसफाई व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार तथा भवन निर्माण, आन्तरिक कार्य सञ्चालन, राजश्व सङ्कलन आदि व्यवस्थापन एवं शहरी सुशासन सम्बन्धी विनियम÷कार्यविधि÷ निर्देशिकाहरु स्वीकृत गरी लागू गरेको हुनुपर्दछ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २५ अनुसार सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन नागरिक बडापत्र राखेको हुनुपर्दछ ।

२९.२ मापन तालिका ः
क्र.स.     सेवा प्रवाह व्यवस्थापनको अवस्था      छ     छैन
१     अद्यावधिक नागरिक बडापत्र सबैले देख्ने गरी राखेको             
२     कम्तीमा तीन वटा विनियम÷कार्यविधि÷निर्देशिकाहरु स्वीकृत गरी लागू भएको             
३     नागरिक बडापत्र तथा कार्यविधि बमोजिम कार्य प्रक्रिया सञ्चालन गरेको             
२९.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, पहिलो र दोश्रो कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।  
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    अद्यावधिक नागरिक वडापत्र सबैले देख्ने गरी राखे नराखेको अवस्था
ड्ड    विनियम, कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गरी सोही वमोजिम कार्यसंचालन गरे नगरेको
ड्ड    तयार गरी लागू भएकोमा उक्त विनियम, कार्यविधि वा निर्देशिका हरुको नाम
ड्ड     उक्त विनियम, कार्यविधि वा निर्देशिकाहरुको स्विकृति भएको परिषदको बैठक मिति तथा लागू भएको मिति
ड्ड    उक्त नागरिक वडापत्र तथा विनियम कार्यविधि , निर्देशिका वमोजिम कार्य भए नभएको अवस्था
सूचक नं ३० ः कर्मचारी कल्याण कोष
३०.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
नियमावलीको नियम २६५ बमोजिम स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको उपदान प्रयोजनका निमित्त आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम ३३ अनुसार विशेष कोषको रुपमा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी कल्याण कोषमा स्थायी कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने एक महिनाको तलब बराबरको रकम वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
३०.२ मापन तालिका ः
क्र.स      कर्मचारी कल्याण कोष सम्वन्धी व्यवस्था     छ     छैन
१     कर्मचारीहरुको एक महिनाको तलव बराबर रकम कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गरेको             
२     कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन सम्वन्धी निर्देशिका नगरपरिषद््वाट स्वीकृत गरी लागू गरेको             
३०.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, पहिलो कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    कर्मचारी कल्याण कोष खडा भए नभएको र भएको भए कोष रहेको वैंक र खाता नं
ड्ड     गत बर्षको तलवमान अनुसार स्थायी कर्मचारीहरुको एक महिनाको तलब बराबर हुन आउने कूल रकम
ड्ड     गत आर्थिक बर्ष कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम जम्मा गरे नगरेको
ड्ड     रकम जम्मा गरेको भए जम्मा भएको रकम
ड्ड     निकासा गरेको मिति र गो.भौ.नं.
ड्ड    कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन निर्देशिका परिषदबाट स्वीकृत मिति
ड्ड    लागु गरेको मिति

 

सूचक नं ३१ ः सेवा करार
३१.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
नियमावलीको नियम २१३ को उपनियम (३)ं बमोजिम नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापन, विद्युत, खानेपानी आपूर्ति, सुरक्षा, सरसफाई, बगैचा हेरचाह, फोटोकपी गर्ने जस्ता कार्यका लागि स्थायी कर्मचारी नराखी सेवा करारमा काम गराएको हुनुपर्छ । यस्ता काम गराउने प्रयोजनका लागि स्थायी वा अस्थायी कर्मचारी नियूक्त गर्न पाइनेछैन । सेवा करार गर्दा सेवा लिने र दिने पक्ष वीच करार सम्झौता गरिएको हुनुपर्दछ । सेवा करारको नाममा व्यक्तिलाइ करारमा नियूक्ति गर्न र करार गर्दा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी गर्न पाइने छैन ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    सेवा करारमा लिने सम्वन्धमा नगरपरिषदवाट निर्णय भएको छ छैन र भएको भए निर्णय मिति र पद र कामको नाम र प्रकृति
ड्ड     गत आ व मा करारमा सेवा लिए नलिएको
ड्ड     करारमा सेवा लिएको भए कुन कुन प्रकृतिको कार्यका लागि सेवा करारमा लिएकोे होे , कति सेवा अवधिको
ड्ड     सहयोगी कर्मचारीको काम सेवा करारवाट गराए नगराएको
ड्ड    अस्थायी प्रकृतिको काम वा सहयोगी स्तरले गर्ने कामका लागि गत आ.व.मा अस्थायी नियूक्ति भएको भए कर्मचारीको संख्या र नाम
ड्ड    अचल सम्पत्ति संभार, मर्मत संभार र सरसफाई , पार्क संचालन जस्ता कार्य सेवा करारबाट गरे नगरेको   
सूचक नं ३२ ः आचार संहिता तथा सम्पत्ति विवरण
३२.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ८७, बमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० उपदफा (१) र अन्य प्रचलित ऐन नियम बमोजिम सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा रहेका पदाधिकारीहरुले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको हकमा पनि उक्त व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरपालिका बोर्डका सदस्यहरुको आचार संहिता तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरेको हुनुपर्नेछ । साथै त्यस्ता पदाधिकारीहरुले वार्षिक रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
३२.२ मापन तालिका ः
क्र.स.      आचार संहिता तथा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था      छ     छैन
१     न.पा. वोर्डका सदस्यहरुको आचार संहिता तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरेको             
२     गत आर्थिक बर्ष प्रारम्भ भएको साठी दिन भित्र नगरपालिकाका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गरेको             
३     न.पा. बोर्डका सवै सदस्यहरुको सम्पति विवरण नगरपालिका कार्यालयमा गत आ.व.प्रारम्भ भएको साठी दिन भित्र पेश भएको             
३२.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, कुनै दुइ वटा  कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।   
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    नगरपालिकाको आचार संहिता वनाएको नवनाएको
ड्ड    कुल कर्मचारी संख्याः स्थायी र करार
ड्ड    आ.व. ०७१÷७२ को सम्पति विवरण पेश गर्ने कर्मचारीहरुको संख्या ( सवैले पेश गरे नगरेको स्पष्ट हुने गरी)
ड्ड    सम्पति विवरण पेश भएको मिति
ड्ड    सम्पति विवरण कसरी राखिएको छ ः
कार्य क्षेत्र ५
शहरी आधारभूत सेवा व्यवस्थापन
(सूचक ३३–४०)
सूचक नं ३३ ः सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापन
३३.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को उपखण्ड (६) र (७) ले नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारमा सरसफाईको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र फोहर सङ्कलन, ढुवानी तथा तह लगाउने सम्बन्धी कामको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने गराउने कुरा तोकेको छ । नगरको सरसफाई र  फोहर व्यवस्थापनको कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
३३.२ मापन तालिका ः
क्र.स.     सरसफाई तथा फोहर व्यवस्थापनको अवस्था     छ     छैन
१     वार्षिक कार्यक्रममा फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य समावेश भएको             
२     फोहरलाइ जैविक र अजैविक रुपमा स्रोतमै वर्गिकरण गर्ने कार्यक्रम कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत वडाहरुमा लागू गरेको             
३     वर्गिकृत फोहरलाइ छुट्टा छुट्टै सङ्कलन गर्ने गरेको             
४     फोहर व्यवस्थापन कार्यमा निजी÷सामुदायिक क्षेत्रलाइ परिचालन गरेको             
५     फोहरलाइ व्यवस्थित ढङ्गले अन्तिम रुपमा तहलगाउने स्थलको व्यवस्था गरेको             
६     फोहरको पुन प्रयोग तथा प्रशोधन सम्बन्धी कार्य गरेको             
७     फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको             
३३.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा चार अङ्क , कुनै  छ वटा कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा तीन अङ्क, कुनै पाँच वटा कोठाको “छ” मा (ए)े ठीक चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
    आ.व २०७२र७३ को वार्षिक कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रम समावेश भए नभएको
ड्ड    फोहरलाइ श्रोतमै वर्गिकरण गरी पुन प्रयोग गर्ने कार्यक्रम लागु गरेको भए प्रतिशत समेत कहिलेदेखि कति वटा वडामा लागू भएको छ
ड्ड    वर्गिकृत फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै संकलन गर्ने गरिएको छ छैन
ड्ड    फोहोरलाई तह लगाउने अन्तिम स्थलको उचित व्यवस्था भएको भए उक्त स्थल कहाँ छ
ड्ड    फोहोरमैला ब्यबस्थापनमा निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजसंग सहकार्य गरिएको भए त्यस्तो संस्थाको नाम र कुन कार्य वा क्रियाकलापमा सहकार्य भएको हो सो को बिवरण
ड्ड    फोहोरको पुन प्रयोग÷प्रशोधन सम्बन्धी कार्य गरेको भए सो को विवरण
ड्ड    फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए कहा, कहिले कति कति जनाको उपस्थितिमा गरिएको, सफाईकर्मीको पारिश्रमिक वापत सरसफाई कार्यको लागि रकम

सूचक नं ३४ ः वातावरण व्यवस्थापन
३४.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ड्ड    ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) तथा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम नगरपालिकाले वातावरण संरक्षण कार्यका अतिरिक्त मनोरंजन स्थल, क्रिडास्थल, संग्रहालय, चिडियाखाना, पार्क आदिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । साथै सोही ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (१) अनुसार सडकको दायाँ बायाँ वृक्षारोपण गरी हरियाली प्रबद्र्धन गरी शहरी सुन्दरता अभिवृद्धिका साथै वातावरण संरक्षणको कार्यलाई टेवा पु¥याएको हुनुपर्छ ।
ड्ड    वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा सोही नियमावली, २०५४ ले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको र वातावरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६१ समेत जारी भैसकेको छ । उपरोक्त व्यवस्थाहरुका साथै मन्त्रालयबाट स्वीकृत वातावरणीय सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिकाको समेत पालना गर्नुपर्दछ ।
३४.२ मापन तालिका ः
क्र.स.     वातावरण व्यवस्थापनको अवस्था     छ     छैन
१     वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९भ्क्ष्ब्० ÷ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण ९क्ष्भ्भ्० गर्नु पर्नेमा गरेको             
२     नगर सडकका दायाँ बायाँ वृक्षारोपण गरी हरियाली कायम गरेको (प्रत्येक वर्ष कूल सडकको कम्तिमा १०५ सडकमा वृक्षारोपण गरी संरक्षण गर्नुपर्छ )             
३     वातावरण संरक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गरेको             
४     जलवायू परिवर्तनका प्रभाव न्यूनिकरण गर्न अनुकूलनका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको             
५     वातावरण शाखा÷इकाइ÷स्थापना गरी वा सम्पर्क व्यक्ति तोकी कार्य जिम्मवारी स्पष्ट तोकिएको             
६     वातावरण संरक्षण विशेष कोष खडा गरी बजेट निकाशा गरेको             
३४.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको पहिलो र दोस्रो सहित कुनै पाँच कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा चार अङ्क, पहिलो र दोस्रो सहित कुनै चार वटा कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा तीन अङ्क, दोस्रो सहित कुनै तीन वटा कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    भ्क्ष्ब् तथा क्ष्भ्भ् गर्नुपर्ने आयोजना भए नभएको र भएको भए त्यस्तो आयोजनाको नाम
ड्ड    भ्क्ष्ब् तथा क्ष्भ्भ् गरिएको कुनै आयोजना भए त्यस्तो आयोजना (हरु) को नाम
ड्ड     नगर क्षेत्रको कुल सडक कि.मि.(कच्ची, ग्राभेल, पिच)
ड्ड    नगर क्षेत्रको सडकमा वृक्षारोपण गरेको भए सो सडकको नाम र कि.मि.
ड्ड    वातावरण संरक्षण कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ छैन
ड्ड    जलवायू परिर्वतनका प्रभाव न्यूनिकरण गर्न सञ्चालित कार्यक्रमहरु र रकम
ड्ड    वातावरण शाखा इकाई गठन भए नभएको
ड्ड    वातावरण सम्पर्क व्यक्ति तोकेको भए निजको नाम
ड्ड    वातावरण संरक्षण विशेष कोष खाता नं. र जम्मा गरेको रकम
ड्ड    कोषबाट खर्च गरेको छ छैन, (रकम समेत)

सूचक नं ३५ ः सवारी साधन पार्किङ्ग व्यवस्थापन
३५.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ९६ अन्तर्गत नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको उपदफा
(१) को खण्ड (च) को निर्माण तथा यातायात सम्बन्धी खण्डको उपखण्ड (२) मा ‘नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसपार्क, रिक्सा, टाँगा, ट्रक आदिको पार्किङ्ग व्यवस्था गर्ने गराउने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । बढ्दो शहरीकरणले नगरक्षेत्रमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको बृद्धि दु्रत गतिले भइरहेको छ । नगरक्षेत्रभित्र सवारी साधनको पार्किङ्ग व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
३५.२ मापन तालिका ः
क्र.स.     सवारी साधन पार्किंङ्ग सम्बन्धी व्यवस्था      छ     छैन
१     नगर क्षेत्रभित्र वसपार्कको व्यवस्था गरेको             
२     वसपार्कमा शौचालय,पानी तथा बत्तीको व्यवस्था भएको             
३     तोकिएको बसपार्कमा मात्र बस पार्किङ्गको व्यवस्था गरेको             
३५.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, कुनै दुइवटा कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    नगरक्षेत्रमा वसपार्क रहेको स्थान
ड्ड    वसपार्क क्षमता
    वसपार्कमा उपलब्ध सुविधाहरु (शौचालय, पानी, बत्ती इत्यादि)
ड्ड    वसपार्कवाट मात्र वस छुटने व्यवस्था भए नभएको अवस्था
सूचक नं ३६ ः मासु पसलको नियमन तथा व्यवस्थापन
३६.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ९६ को उपनियम (१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड २ र १४ ले पशु बधशाला राख्ने स्थानको निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने कार्य तोकेको, दफा ९६ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) को उपखण्ड (५) र (६) मा नगरपालिका क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको लागि हानिकारक चिज वस्तुको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाउने वा हटाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोगमा रोक लगाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यी विषयहरु जनस्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेकोले मासु जाँच सम्बन्धी ऐन, नियम अनुसार सम्बन्धित पशु सेवा कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, मासु व्यवसायी संस्था र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरुसंग समन्वय गरी मासु पसल र पशु बधशालाको नियमन र व्यवस्थापन कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३६.२ मापन तालिका ः
क्र.स.     मासु पसलको नियमन र व्यवस्थापन सम्वन्धी अवस्था      छ     छैन
१     मासु पसलहरुको व्यवसाय दर्ता गरी अभिलेख व्यवस्थित गरी राखेको             
२     मासु पसल सञ्चालन गर्न न्यूनतम मापदण्ड तोकी लागू गरेको             
३     मासु पसलको व्यवस्थापनमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय,उद्योग वाणिज्य संघ तथा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चसंग समन्वय गरी नियमित अनुगमन गरेको             
४     अनुगमन प्रतिवेदन नगरपालिका समक्ष पेश गरेको             
५     अनुगमन प्रतिवेदन उपर नगरपालिका बोर्डमा छलफल भइ निर्णय हुने गरेको             
३६.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, कम्ीतमा कुनै तीन कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    मासु पसल व्यवसाय दर्ता सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था
ड्ड    दर्ता भएको कुल मासु पसल संख्या
ड्ड    गत आवमा दर्ता भएका मासु पसल संख्या
ड्ड    मासु पसल सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड भए स्वीकृत मिति
ड्ड    मासु पसलको अनुगमन भएका मितिहरु
ड्ड    अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु
ड्ड    अनुगमन प्रतिवेदन पेश भएका मितिहरु
ड्ड    अनुगमन प्रतिवेदन उपर छलफल भएका नपा बोर्ड वैठकहरु मिति
ड्ड    वैठकबाट भएका निर्णयहरु तथा कार्यवाही विवरण
सूचक नं ३७ ः जनस्वास्थ्य प्रबद्र्धन
३७.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ९६ को उपनियम (१) को खण्ड (छ) मा नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी काम ताकिएको छ । राष्ट्रिय कार्यक्रमका अतिरिक्त नगरपालिका आफैंले सरसफाई र तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने खालका वस्तुको उपभोग तथा वेच विखनमा रोक लगाउनुका साथै कालोबजारी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य समेत गर्नुपर्छ ।
३७.२ मापन तालिका ः
क्र.स     जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रमको अवस्था     छ     छैन
१     राष्ट्रिय कार्यक्रमका अतिरिक्त जनस्वास्थ्य पवद्र्धन सम्बन्धी थप कार्यक्रम नगरपरिषद््वाट स्वीकृत गराइ सञ्चालन गरेको             
२     शौचालय प्रबद्र्धन तथा खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र कार्यक्रम कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत वडाहरुमा सञ्चालन गरेको         
३     सम्वद्ध सरकारी निकाय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च तथा उद्योग बाणिज्य संघ संग समन्वय गरी उपभोग्य वस्तुको वेचविखन गर्ने पसलहरुको अनुगमन गरेको             
४.     अनुगमन प्रतिवेदन उपर नियमित रुपमा वोर्ड वैठकमा छलफल गरी अनियमित कार्य गर्ने उपर कारवाही तथा सजाय गरेको             
३७.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, कुनै दुइ कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।  
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    नगरपालिकाको आफ्नै पहलमा सञ्चालित जनस्वास्थ्य प्रर्वद्धन सम्बन्धी थप कार्यक्रमहरु
ड्ड    शौचालय प्रर्वद्धन कार्यक्रम तथा खुला दिशा मुक्त क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालित  वडाहरु (न.पा.का कुल वडा संख्या)
ड्ड    शौचालग प्रर्वद्धन तथा खुला दिशा मुक्त क्षेत्र कार्यक्रम अन्तरगत गरिएका कृयाकलापहरु
ड्ड    उपभोग्य वस्तुको पसल अनुगमन गरेका मितिहरु
ड्ड    अनुगमनमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु
ड्ड    अनुगमन प्रतिवेदन पेश भएका मितिहरु
ड्ड    अनुगमन प्रतिवेदन उपर छलफल भएका वोर्ड वैठकका मितिहरु
अनियमित कार्य गर्ने उपर भएका कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी विवरण
सूचक नं ३८ ः आकस्मिक सेवा र विपद जोखिम व्यवस्थापन
३८.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) विविध अन्तर्गत उपखण्ड ७ र १९ मा दैवी प्रकोप नियन्त्रण गर्ने र वारुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने गराउने काम नगरपालिकालाई तोकिएको छ । नगर क्षेत्रमा विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम र आकस्मिक सेवा संञ्चालन गर्नु पर्छ । भुकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी तथा महामारी जस्ता प्रकोपको नियन्त्रण तथा क्षतिको न्यूनिकरण गर्न र प्रकोपको अवस्थामा उद्धार एवं राहत तथा पूनस्र्थापना जस्ता कार्यहरु समावेश हुने गरी विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना (म्ष्कबकतभच च्ष्कप ःबलबनझभलत एबिल) बनाई अन्य सरोकारवाला र समुदायसंग सहकार्य गर्न पहल गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
३८.२ मापन तालिका ः
क्र.स.      आकस्मिक सेवा र विपद व्यवस्थापनको अवस्था     छ     छैन
१     विपद्का क्षेत्रहरु, जोखिमको अवस्था, जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरु तथा संस्थागत प्रवन्ध समेत उल्लेखित आवधिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना ९म्ष्कबकतभच च्ष्कप ःबलबनझभलत एबिल० परिषद्वाट स्वीकृत भएको             
२     आवधिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजनाको आधारमा वार्षिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको              
३     वारुणयन्त्र सञ्चालन भएको             
४     विपद् व्यवस्थापन कोष खडा गरी सो कोषमा रकम जम्मा गरेको             
३८.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा ४ अङ्क, कुनै तिन कोठाको “छ” मा  (ए)े चिन्ह लागेमा ३ अङ्क, कुनै दुई कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा २ अंक  अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    आवधिक विपद जोखिम व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भए नभएको
ड्ड    स्वीकृत भएको भए योजनाले समेटेको क्षेत्रहरु र स्वीकृत गर्ने परिषदको निर्णय मिति
ड्ड    वार्षिक विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएको अवस्था
ड्ड    वारुणयन्त्रको संख्या र सञ्चालन व्यवस्था
ड्ड    विपद व्यवस्थापन कोष खाता रहेको वैक , खाता नं. र गत आ.व. मा जम्मा गरेको रकम  खर्च गरेको छ छैन (रकम समेत)
सूचक नं ३९ ः पञ्जिकरण व्यवस्थापन
३९.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) को उपखण्ड (९) अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने कार्य समेत नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा परेको छ । जन्म मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ अनुसार जन्म, मृत्यू, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटनाको व्यवस्थित रुपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने र तत्सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी मासिक र बार्षिक विवरण सम्बन्धित जि.वि.स. मा पठाउने गरेको हुनुपर्छ ।

 

३९.२ मापन तालिका ः
क्र.स     व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था     छ     छैन
१     व्यक्तिगत घटना सम्बन्धी पाँच वटै घटनाको दर्ता रजिष्टर अद्यावधिक गरी अभिलेख राखिएको             
२     पाँचवटै घटनाको लागि सूचना फारमहरु उपलब्ध गराइएको             
३     व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन बैशाख मसान्तभित्रै सम्बन्धित जिविसको कार्यालयमा पठाएको             
४     व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण प्रकाशन गरी आषाढ मसान्तभित्रै सार्वजनिक गरेको             
३९.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सबै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, कुनै तीन कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।  
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    घटना दर्ता रजिष्टर संख्या र त्यसको व्यवस्थापन अवस्था
ड्ड    सूचना फारामहरु सहज रुपमा उपलब्ध भए नभएको अवस्था
ड्ड    २०७२ को व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक प्रतिवेदन जिविसमा पठाएको मिति र पत्रको च.न., माध्यम
ड्ड    २०७२ को व्यक्तिगत घटनाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरेको मिति , कुन माध्यमबाट कसरी गरेको ः
सूचक नं ४०ः भवन निर्माण मापदण्ड र राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० कार्यान्वयन
४०.१ सूचकको व्याख्या र कानूनी÷नीतिगत आधार ः
भवन ऐन २०५५ को दफा १०, ११ र १२ बमोजिम नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहितामा उल्लेखित मापदण्ड बमोजिम नक्सा स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । यसरी नक्सा स्वीकृतिका लागि दरखास्त लिंदा भवन नियमावली २०६६ को अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा स्ट्रक्चरल डिजाइन समेत पेश गर्न लगाउनु पर्नेछ । स्वीकृत नक्सा र भवन संहिता बमोजिम भए नभएको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी अनियमित निर्माण कार्य उपर कारवाहीको व्यवस्था समेत गर्नुृपर्दछ । ऐनको परिच्छेद ९ को दफा १४९ देखि १६४ सम्मको प्रक्रियाहरु समेतका आधारमा दफा १५५ र १५६ बमोजिम नगर क्षेत्रभित्र निर्माण गरिने भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनु पर्दछ । साथै भवन निर्माण गर्दा गराउँदा अपाङ्ग मैत्री वनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । भूकम्पिय जोखिम न्यूनिकरण गर्न तत्सम्वन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४०.२ मापन तालिका ः
क्र.स.     राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० कार्यान्वयन अवस्था     छ     छैन
१     भवन निर्माण अनुमतिका लागि भवन नियमावली, २०६६ को अनुसूची १ बमोजिम स्ट्रक्चरल डिजाइन सहितको दरखास्त फाराम लिने गरेको             
२     नगर क्षेत्रमा हुने भवन निर्माण कार्य स्वीकृत नक्सा र राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० बमोजिम भए नभएको स्थलगत निरीक्षण गरी अनियमित निर्माण कार्य उपर कारवाहीको व्यवस्था गरेको             
३     राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार नक्सा पास गर्ने व्यवस्था गरेको             
४     सरकारी÷सार्वजनिक भवनको नक्सा अपाङ्ग मैत्री भए मात्र पास गर्ने व्यवस्था गरेकोे             
५     भूकम्पिय जोखिम न्यूनिकरण, पूर्वतयारी र भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा जनचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको             
४०.३ अङ्क प्रदान गर्ने विधि ः
मापन तालिकाको सवै कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा दुइ अङ्क प्रदान गर्ने, कुनै तिन कोठाको “छ” मा (ए)े चिन्ह लागेमा एक अङ्क प्रदान गर्ने, अन्यथा शून्य अङ्क प्रदान गर्ने ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख कुराहरु
ड्ड    भवन निर्माण अनुमतिका लागि स्ट्रक्चरल डिजाइन सहितको दरखास्त लिने गरेको छ छैन
ड्ड    भवन स्वीकृत नक्सा र भवन संहिता अनुसार भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेको छ छैन
ड्ड    अनियमित कार्य गर्ने उपर भएका कारवाही विवरण
ड्ड    राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार नक्सा पास गर्ने गरेको व्यवस्था सम्बन्धी विवरण
ड्ड    सरकारी भवन÷सार्वजनिक भवनको नक्शा पास गर्ने गरेको , नगरेको
ड्ड    सरकारी÷सार्वजनिक भवनको नक्सा अपांग मैत्री भए मात्र पास गर्ने व्यवस्था गरे नगरेको
ड्ड    भवन निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भएका मितिहरु, सहभागी संस्था र समाष्टिगत विषयहरु