FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
बर्दिबास नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ 02/13/2019 - 18:57 PDF icon nagar sava.pdf
बर्दिबास नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ 02/13/2019 - 18:52 PDF icon ५. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
न्यायिक समितिको कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 17:13 PDF icon CCF02122019_0001.pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको एफ .एम. रेडियो( संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 16:42 PDF icon एफ एम.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 16:38 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ 02/12/2019 - 16:34 PDF icon 10.......नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
बर्दिबास नगरपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका 02/12/2019 - 15:48 PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका (नमुना).pdf
सम्पति कर ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 15:43 PDF icon सम्पितकर व्यावस्थापन.pdf
भवन इजाजत तथा नक्सा पास कार्यविधि २०७४ (क) 02/12/2019 - 15:32 PDF icon भवन इजाजत.pdf
बालश्रम मूक्त नगरपालिकाको स्थापनाको लागि कार्यविधि २०७५ 02/12/2019 - 15:20 PDF icon वाल श्रम मुक्त न. पा कायर्यिविधि.pdf

Pages