FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
संक्षिप्त वातावरणिय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातवरण परिक्षण कार्यविधि २०७७ PDF icon IEE karyabidhi Bardibas Municipality.pdf
मेलमिलाप कार्य संचालन कार्यविधि २०७६ PDF icon मेलमिलाप कार्य सन्चालन कायर्यविधि २०७६.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ऐन २०७७ PDF icon बर्दिबास नगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा ऐन २०७७.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि २०७८.pdf
घर वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ PDF icon घर वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
राजश्व परामर्श समितिको कार्य संचालन कार्यविधि २०७९ PDF icon राजश्व परामर्श समिति संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
बिज्ञापन कर निर्देशिका २०७९ PDF icon बिज्ञापन कर निर्देशिका २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०८० PDF icon CamScanner 07-24-2023 15.12.pdf
सामुदायिक विध्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति कार्यविधि, २०८० PDF icon सामुदायिक विध्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति कार्यविधि २०८०.pdf
कृषक समुह विधानको नमुना । PDF icon कृषक समुह विधानको नमुना.pdf
बर्दिबास भूउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण आधार र मापदण्ड (पहिलो संसोधन सहित),२०७९ राजपत्र । PDF icon BArdibaas_final_maapdanda_राजपत्र[1].pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि,२०७७ PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि,२०७७.pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको स्थानिय भु उपयोग मापदण्ड २०७९ PDF icon बर्दिबास नगरपालिकाको स्थानिय भु उपयोग मापदण्ड २०७९.pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf
भवन ईजाजत तथा नक्सापास कार्यविधि २०७४ PDF icon भवन ईजाजत तथा नक्सापास कार्यविधि २०७४.pdf
उपभोक्ता समिति निर्देशिका २०७४ PDF icon उपभोक्ता समिति निर्देशिका २०७४.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) ऐन २०७५ PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एेन २०७५.pdf
न्यायिक समितिको कार्यबिधि २०७५ PDF icon न्यायिक समितिको कार्यबिधि २०७५.pdf
आप्रबासी स्राेत केन्द्र(संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि ,२०७८ PDF icon SAMI.pdf
आ.व.२०७९।८० आयव्ययको सार्वजनिक वजेट वक्तव्य PDF icon आ.व.२०७९।८० आयव्यायको सार्वजनिक वजेट वक्तव्य.pdf
विनियोजन ऐन २०७९ PDF icon विनियोजन ऐन २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९।८० PDF icon आर्थिक ऐन २०७९।८०.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण काेष संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon CamScanner 04-06-2022 16.26.pdf
बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि, २०७८ PDF icon बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि, 207८.pdf
प्रकाशित राजपत्रहरू ............ PDF icon Rajpatra12142021.pdf
बर्दिबास नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७८ PDF icon बर्दिवास नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf
सुरक्षित खानेपानियुत्त समुदाय घाेषणा निर्देशिका २०७८ PDF icon Water safe community declaration guideline 09122021.pdf
खानेपानि गुणस्तर अनुगमन निर्देशिका २०७८ PDF icon Water quality monitoring Mechanism guideline 09122021.pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि 2078 PDF icon sajhedari karyakarm sanchalan tatha vybstapan karyabidhi 2078.pdf
विनियोजन एेन २०७८ PDF icon विनियोजन एेन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
विनियाेजन ऐन २०७६।७७ PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन बर्दिबास नगरपालिका २०७६।७७.pdf
"माेडेल एग्री भिलेज"निर्माण,संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि -२०७५ PDF icon Model AgrI Village Karyabidhi Final PDF.pdf
मेयर कृषी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि-२०७५ PDF icon Mayor Agricultural Program Final PDF.pdf
"मेयर कृषि कार्यक्रम" याेजना छनाैट मापदण्ड PDF icon CCF03192019.pdf
बर्दिबास नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ PDF icon nagar sava.pdf
बर्दिबास नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४ PDF icon ५. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
न्यायिक समितिको कार्यविधि २०७५ PDF icon CCF02122019_0001.pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको एफ .एम. रेडियो( संचालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ PDF icon एफ एम.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ PDF icon 10.......नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
बर्दिबास नगरपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका PDF icon १५. स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका (नमुना).pdf
सम्पति कर ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon सम्पितकर व्यावस्थापन.pdf
बालश्रम मूक्त नगरपालिकाको स्थापनाको लागि कार्यविधि २०७५ PDF icon वाल श्रम मुक्त न. पा कायर्यिविधि.pdf
ब.न.पा.को विपत ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon बिपद व्यवस्थापन.pdf
अायाेजना संचालन कार्यविधि (२०७४) PDF icon CCF02092019_0003.pdf
बर्दिबास नगर कार्यपालिकाकाे बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि (२०७४) PDF icon CCF02092019_0001.pdf
बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड श्रोत पुस्तिका
अार्थिक विनियाेजन एेन २०७५/ ७६ PDF icon IMG_0002.pdf
आर्थीक ऐन -२०७५ PDF icon आर्थी क ऐन -२०७५ Bardibas).pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको बिद्यालय ब्यबस्थापन तथा संचालन कार्यबिधि-२०७४ PDF icon education regulation edited 0741.pdf
व्याकहु लोडर/ रोलर संचालन कार्यविधि २०७५ PDF icon CCF04092019_0001.pdf
राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५ PDF icon राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधी २०७५
बनपा नगर प्रहरी कार्यबिधी २०७५  PDF icon नगरप्रहरी कार्यविधि २०७५.pdf
बर्दिबास नगरपालिकाको आर्थिक ऐन- २०७४/७५ PDF icon 6.1......स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ Bardibas).pdf
बर्दिवास नगरपालिकाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शिष्टाचार तथा आचार संहिता– २०७२ PDF icon बर्दिवास नगरपालिकाका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको शिष्टाचार तथा आचार संहिता– २०७२.pdf
टोल विकास संस्था महोत्तरीको विधान PDF icon TLO MERGE.pdf
संविधानका मुलभूत प्राबधान: संक्षिप्त चिनारी PDF icon संविधानका मुलभूत प्राबधान संक्षिप्त चिनारी.pdf
भवन एन PDF icon bhawan-ain.pdf
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ PDF icon karaybidhi.pdf
भवन निर्माण मार्गदर्शन २०७२ PDF icon Building-By-laws.pdf